برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رئیس کتابخانه: دکتر علی نجفی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: 88953007- 64053432

نمابر: 88953007

پست الکترونیکی: anajafi@tums.ac.ir

مسئول دفتر مدیریت

سیما توکلی
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن: 64053267  
پست الکترونیکی:
 tavakoli-s@farabi.tums.ac.ir

امانت و تحویل منابع

شهلا قوامی / راحله ندیری

کارشناسان ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن تماس:64053275
پست الکترونیک:
ghavami-sh@farabi.tums.ac.ir

nadiri-r@farabi.tums.ac.ir

واحد پایان نامه

متینه معین آزاد
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن تماس: 64053356
پست الکترونیک:
moein-m@farabi.tums.ac.ir

واحد آموزش و توانمندسازی

دکتر شکوه صدقی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن تماس و شماره واتس‌آپ: 02164053454
پست الکترونیک:
sedghi@farabi.tums.ac.ir

سالن مطالعه الکترونیکی(سایت کامپیوتری)

مهدیه رضائی
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
تلفن تماس: 64053263
پست الکترونیکی:
mahdierezaie61@gmail.com

عضویت و تسویه حساب

سمیه شمس
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
تلفن تماس: 88955809
پست الکترونیک:
shams-s@farabi.tums.ac.ir

بازگشت به کتابخانه 

تنظیمات قالب