برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کمیته فازهای دوره پزشکی عمومی

 

1. کمیته علوم پایه

شرح وظایف: 

رئیس: دکتر علیرضا ایمانی

اعضای کمیته: 

 کوریکولوم

 

 

2. کمیته مبانی طب بالینی

شرح وظایف

رئیس: دکتر علی علی عسگری

اعضای کمیته

 کوریکولوم 

 

 

3. کمیته کارآموزی

شرح وظایف

رئیس: دکتر کوثر اثنی عشری

اعضای کمیته

 کوریکولوم

 

 

4. کمیته کارورزی

شرح وظایف:

رئیس: دکتر فاطمه رسولی

اعضای کمیته:

 کوریکولوم

 

 

5. کمیته مهارتهای طبابت

شرح وظایف

رئیس: دکتر محبوبه مافی نژاد

کوریکولوم

 

 

6. کمیته ارزشیابی

شرح وظایف

رئیس: دکتر آرش عکاظی

 

7. کمیته ارزیابی دانشجو

شرح وظایف

رئیس:

شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجویان دوره پزشکی عمومی

 

بازگشت به دفتر توسعه
تنظیمات قالب