برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
چشم پزشکی
چشم پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

توجه بر بالنده سازی اعضای هیات علمی
اولویت دادن به مدیریت ریسک و تعالی آموزشی‌
تمرکز بر تکنولوژی آموزشی 
مهم بودن ارتباط با دانش آموختگان‌
تاکید بر ارتباطات بین المللی و تبادل دانشجو‌

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه چشم در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب