برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
پزشكی ورزشی
پزشكی ورزشی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه پزشکی ورزشی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب