برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مغز و اعصاب
مغز و اعصاب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را به عهده داشته است.

گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه مغز و اعصاب در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب