برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
فیزیک و مهندسی پزشکی
فیزیک و مهندسی پزشکی

با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی و دکتـر عزیـزي بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژي، فارماکولـوژي و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352 ،آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت دکتـر ابوالفضـل رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، دکتـر عـزت االله گلبـــان مقـدم، دکتـر علـی اکبـر خدادوســـت و دکتـر غلامرضـا رهبـري، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد. طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 دکتـر سـعید سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان دکتـر حسـین قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، دکتـر محمدعلـی عقابیـان و دکتـر محمدجـواد ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند. از خـرداد 1389 تـا 1393 دکتـر علیرضـا احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند. از مهـر مـاه 1393 تا بهمن 1397 دکتـر آى مدیریـت گـروه را برعهده داشتند..را برعهده دارند گروه مدیریت جعفری دکتر هم اکنون نیز جناب آقای تــا ســــال 1398 در ایــن گــروه 25 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 17 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی3 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوري تصویربـرداري همچنیـن 14 دوره دکتـراي فیزیـک پزشـکی و 9 دوره دکتـراي مهندســی و 5 دوره دکتــراي رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت. هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 33 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 25 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوري تصویربـرداري 34 نفـر دکتـراي فیزیـک پزشـکی، 27 نفـر دکتـراي مهندسـی پزشـکی ، 11 نفر دکترای  رباتیک پزشکی، 5 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 6 نفـر دکتـراي پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می باشــند. 

فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان پزشکی بررسی می‌کند، به عبارت دیگر فصل مشترک و یا گذرگاه ارتباطی بین علوم فیزیک و پزشکی می‌باشد. با توجه به ابعاد گوناگون و گسترش دانش فیزیک پزشکی، این رشته به‌عنوان یکی از مهمترین رشته‌های علوم پایه پزشکی کاربرد وسیع و اجتناب ناپذیری در آموزش دوره‌های علوم پایه و کاربردهای بالینی و بیمارستانی در حوزه‌هاي مختلف رادیوتراپی و حفاظت، رادیوبيولوژی، سیستم‌های تصویربرداری، پزشکی هسته‌ای، امواج فرا‌صوت، لیزر و غيره فراهم ساخته است . رشته مهندسي پزشكي تلفيقي از مهندسي، علوم پايه، علوم پزشكي و زيست شناسي است كه با مطالعه اصول، عملكرد و رفتار سيستم‌هاي زنده و به كارگيري اطلاعات بيولوژيكي و فيزيولوژیكي بدن انسان پل بزرگي به تكنولوژي و فن‌آوري مدرن مي‌زند و در زمينه‌هاي مختلفي از جمله ابزار دقيق پزشكي ،مدل‌سازي و كنترل سيستم‌هاي بيولوژيك، پردازش سيگنال‌هاي بيولوژيكي و تصاوير پزشكي ، رباتیک در طراحی‌های پزشکی ، شبکه‌های عصبی، مدل‌سازی ساختار و توابع عملکرد مغز انسانی، مهندسی توانبخشی و اندام‌های مصنوعی مي‌تواند نقش بسزايي ايفا كند.

گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه فیزیک و مهندسی پزشکی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب