برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
عفونی
عفونی

ساختمان سه طبقه بخش عفونی (بناي غربی) توسط مهندسين آلمانی در سالهاي قبل از 1324 در مجتمع بيمارستاني امام‌خمينی(ره) (پهلوی سابق) ساخته شد و از ابتدا به منظور تأسيس بخش عفونی بنا شده بود. قبل از بنای اين ساختمان تعدادی از بيماران مبتلا به بيماریهای عفونی در بخش داخلی بيمارستان رازی بستری مي‌شدند. بخش بيماریهای عفونی كه در آن زمان بيماریهای گندزا ناميده میشد، در سال 1316 در بيمارستان رازی به رياست دكتر منوچهر اقبال كه استاد كرسی و بنيانگذار بخش عفونی دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشد داير شد. بخش عفونی در اسفند ماه سال 1327 به بيمارستان امام‌خمينی(ره) (پهلوی سابق) منتقل گرديد. در آن زمان به‌نام بخش بيماریهای گندزا و دارای 65 تخت شامل دو قسمت بود. قسمتی از بخش در بنای غربی با 30 تخت و قسمت ديگر در بنای مركزی با 35 تخت قرار داشت كه بتدريج كل بخش به بنای غربی انتقال يافت. تاچند سال بعد از تأسيس اين بخش در بنای غربی كه بخش صد تختی معروف بود طبقه همكف اختصاص به دو بخش بيماریهای زنان به سرپرستی دكتر غلامحسين مصدق و بيماریهای ميزراه به سرپرستی دكتر پزشكان داشت و اعمال جراحی اين دو بخش در چند اتاقی كه در بال شمالی اين ساختمان وجود دارد، انجام میشد. در دو طبقه ديگر اين ساختمان بخش‌های عفونی تشكيل شد بعد از چند سال كه برای بيماریهای جهاز اداری و بيماریهای زنان بخش مجزائی در ساختمان مركزی بيمارستان تعيين كردند، نصف طبقه همكف اختصاص به منشی، ناظمه فنی و پزشكان بخش عفونی داده شد و در نيمه ديگر طبقه همكف (نيمه غربی) بخش بيماریهای خون به رياست دكتر يحيی پويا تشكيل شد، كه بعد از چند سال با تأسيس بخش بيماریهای خون در محل ديگری از بيمارستان، اين قسمت از طبقه همكف هم به بيماران عفونی اختصاص يافت. ولی در زمان حال در اين قسمت (نيمه غربی، طبقه همكف) بخش بيماریهای پوست بطور موقت تشكيل و انجام وظيفه میكند. چند اتاق واقع در طبقه همكف كه در قسمت ورودی بخش عفونی وجود دارد و در ابتدا اطاق عمل بخش های ميزراه و زنان بود و بعداً آزمايشگاه بخش بيماریهای خون شده بود، بعد از رفتن اين بخش ها به محل‌های جديد تبديل به آزمايشگاه بخش عفونی شد و در سال‌های اخير به علت ايجاد آزمايشگاه مركزی مجهز اين محل به مركز مشاوره بيماری های رفتاری اختصاص يافت. چند سال قبل نيز زيرزمين اين ساختمان بعد از مرمّت به كلاس درس برای آموزش دانشجويان اختصاص داده شد. در گذشته نيمی از طبقه سوم نيز اختصاص به بخش عفونی اطفال داشت، با تأسيس بخش كودكان و فوق تخصص عفونی اطفال به تدريج تعداد تخت‌های اختصاص يافته به اطفال كاهش يافت و از سه سال پيش تمام بخش به بزرگسالان اختصاص داده شد. در سال 1327 آقای دكتر اقبال با اهدا چهارصد جلد كتاب و مجلات طبی اقدام به تأسيس كتابخانه‌ای در اين بخش نمودند كه احتمالاً بايد كتابخانه فعلی اين بخش باشد و در حال حاضر به صورت كلاس درس نيز از آن استفاده مي‌شود.
همانگونه كه ذكر شد اولين استاد كرسی و رئيس بخش بيماریهای عفونی آقای دكتر منوچهر اقبال بود. همكاران ايشان كه رياست بخش‌های وابسته را به عهده داشتند، آقای دكتر نصراله مقتدر مژدهی و آقای دكتر غلامعلی بينش‌ور كه هر دو سمت دانشياری داشتند و در سال‌های بعد آقايان دكتر محمدعلي مولوی، دكتر محمود معين، دكتر محمدحسين نصيرزاده، دكتر عليرضا يلدا (كه از سال 1336 تاكنون در اين بخش حضور دارند)، دكتر هوشنگ باستی، دكتر ابوالقاسم رئيس‌السادات و خانم‌ها دكتر گيتی ثمر و دكتر مينو محرز بودند.
طبق برنامه آموزشی آن زمان دانشجويان سال چهارم 2 ماه در بخش عفونی كارآموزی می نمودند كه همه روزه از ساعت 9 الي 5/11 معاينه بيماران بوسيله استاد كرسی و با حضور دانشجويان انجام مي‌شد و در باب بيماریهای عفونی بحث می گرديد. معمولاً 40-30  نفر كارورز نيز در بخش عفونی فعاليت میكردند. هم اكنون كليه قسمت های اين بخش در بنای غربی بيمارستان امام‌خمينی(ره) مستقر است و در حال حاضر دو بخش عفونی مردان و زنان را شامل می شود كه رويهم رفته حدود 54 تخت بيمارستانی دارند در زیر این بخشها ، مركز مشاوره بيماريهای رفتاری و درمانگاه بيماريهای عفونی پذيرای بيماران متعددی هستند كه از مناطق مختلف كشور به اين مراكز ارجاع داده می شوند و از خدمات درمانی بهره مند می شوند. در كنار ارائه خدمات درمانی، گروه بيماريهای عفونی هرساله امر آموزش حدود 400 دانشجوی پزشكی، 400 دانشجوی دوره كارورزی (انترنی) و حدود 10 تا 8 دستيار تخصصی بيماريهای عفونی را به عهده دارد و يكی از پرسابقه ترين و خوش نام ترين گروههای آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشكی تهران می باشد و در كنار ارائه خدمات درمانی و آموزشی، فعاليتهای پژوهشی، قابل توجهی در اين گروه انجام می گیرد .

اعضاء هيئت علمی اين گروه آموزشی در سطح كل دانشگاه حدود 22 نفر می باشند كه 14 نفر از آنها در بخش بيماريهای عفونی بيمارستان امام و 8 نفر در ساير بيمارستان های آموزشی دانشگاه مشغول ارائه خدمات آموزشی - درمانی و پژوهشی می باشند. 7 نفر از اعضاء هيئت علمی حائز رتبه استادی و 5 نفر حائز رتبه دانشياری و بقیه در رتبه استادياری مي باشند.
از سال 92 پذیرش دستیار فلوشیپی عونتهای بیمارستانی و فلوشیپی   HIV/AIDS 
از سال 82 مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مرکز تحقیقات ایدز ایران راه اندازی شده است.
از سال 86 دستیاران سال اول به گروه داخلی معرفی می شوند و از سال 2 در بخش، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، درمانگاه هپاتیت، بخشهای چرخشی جهت مشاوره هستند.
 
تعداد اعضای هیئت علمی 22 نفر
- تعداد استاد 7 نفر
- تعدا دانشیار 5 نفر
- تعداد استادیار 10 نفر
- بیمارستانهای فعال: آموزشی دستیاری: امام خمینی، شریعتی، امیراعلم و سینا
تعداد تخت فعال بخش بیمارستان امام 54 تخت
- تعداد تخت های اکسترا در در مجتمع تا 30 تخت
- تعداد تخت های فعال در سایر بیمارستانها تا 20 تخت
اعضای هیئت علمی فعال در کمیته های تخصصی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (ایدز، عفونتهای بیمارستانی، انفلوانزا، واکسیناسیون، بروسلوزیس، CCHF، مقاومت میکروبی و ...
- حضور 4 هیئت علمی در بورد تخصصی
- مرکز تحقیقات ایدز
- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری
- درمانگاه بیماریهای عفونی
- درمانگاه هپاتیت
- درمانگاه تخصصی ایدز
- مسئولیت کمیته کنترل عفونت بیمارستانهای مجتمع
- مسئولیت واحد کنترل عفونت بیمارستانهای مجتمع
- تربیت فلوشیپ ایدز و عفونتهای بیمارستانی

گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آنست تا قطب علمی آموزش و پژوهش در حوزه بیماری های عفونی در پزشکی کشور ایران باشد

تنظیمات قالب