برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

بر اساس تشکیلات مدیریت دوره پزشکی عمومی دانشگاه، این دبیرخانه مسوولیت پشتیبانی بازنگری برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی را برعهده دارد. این دبیرخانه، در جهت بهبود کیفیت برنامه درسی دوره پزشکی عمومی دانشکده تلاش می کند و پشتیبانی علمی و اجرایی کمیته ها را با هماهنگی معاونت آموزش پزشکی عمومی انجام می دهد. محل استقرار دبیرخانه بازنگری دفتر توسعه آموزش دانشکده می باشد و مدیر دفتر توسعه به عنوان مسوول دبیرخانه بازنگری دوره پزشکی عمومی فعالیت می کند.

 

بازگشت به دفتر توسعه 
تنظیمات قالب