برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ریاست و  قسمت اداری
دفتر ریاست
و
معاونت مالی و اداری
88953003
فکس
88973662
66405357
66464841
88953001
64432645
332 آقای دکتر بیگ محمدی ( رئیس دانشکده)
آقای دکتر عمیدی ( معاون اداری و مالی)
خانم  راسق قزلباش
رئیس امور اداری   66400917 64053333 آقای عروجی
حضور و غیاب پرسنل   66400917 333-110 خانم خوشرو
امور رفاهی     350 خانم قنواتی
کارگزینی مسئول کارگزینی 88973659 407 خانم بابایی
اتوماسیون اداری 312 خانم مهندس رضایی
تاسیسات     340 آقای باقری 
دبیرخانه     323 خانم رضایی
    326 خانم تاج الدینی  -خانم رستمی
خدمات دانشکده     331 آقای علی اکبری
نقلیه     313 رانندگان
توزیع نامه های اداری     327 آقای زمانی- آقای فرهودی
آب مقطر گیری     430  
آمار و فناوری اطلاعات
(آقای مهندس عمرانی)
 

88955557   آقای مهندس عمرانی- آقای مهندس شکری خانم مهندس مافی – خانم مهندس علیرمضانی- خانم مهندس عصمتی
وب سایت 88973663   خانم مهندس عنصری
بایگانی اداری     302 خانم صیقلانی - آقای دروند
تجهیزات پزشکی   88973651   خانم قاسمی
انتشارات (پیمانکار)     357 خانم منصوری
سالن شهدا     371 آقای عبدی
واحد سمعی و بصری   64053311 299 آقای بسطامی- آقای کریمخانی- آقای اسلامی- آقای قهرمان
دفتر روابط عمومی   88953000 316-414  خانم عطایی- خانم محمدی- آقای رومیانی
دفتر حراست     466 آقای حیدری
امور مالی (حسابداری)
رئیس امور مالی   66419535 460 خانم عطائی 
حسابدار     480 خانم فلاحیان
حسابدار     463 خانم شاملو
حسابدار     464 خانم سلیمانی- آقای عباسی
حسابدار     462 آقای قاضی
حسابدار     314 خانم حیدری
کارپردازی     315 آقای صدیق – آقای حاجی پور
اموال     364 آقای اقبال- آقای کاکاوند
انبار     294 آقای میرکریمی- آقای کریم دوست
معاونت امور هیات علمی
معاونت امور هیات علمی
(آقای دکتر حسین ثابت)
66409641 فکس 64432592 334 خانم خواجه – آقای دکتر حسین ثابت
فکس347   481 خانم دکتر بهروز
    342 خانم میرچراغی– آقای میسمی
  88973654 348 خانم طالبی
ارزشیابی کمیت   343 آقای نعمتی
ارزشیابی کیفیت   428 خانم محمدی
ارزشیابی کیفیت   341 آقای اخوان
ارزشیابی کیفیت   345 -
ارزشیابی کیفیت   346 خانم علمی
    347 خانم برهانی
    358 خانم رضوانی
ارتقاء و ترفیع 88953011 403 خانم خورسند- خانم جعفری
معاونت آموزش تخصصی
معاونت تخصصی
(آقای دکتر لباف )
  88998007 351-112 خانم منصوری – آقای دکتر لباف
  88989488 224 خانم عبدالملک پور
    442 خانم علوی
    441 خانم حاجی پور
    415  خانم نوروزعلی
    469 خانم نوربخش
    258 خانم جزندری
    458 خانم خدامرادی
    259 خانم شبانی
    565 خانم افضلی
    569 خانم یادگاری
    287 وحدت حسینی
    276 خانم سالاری
معاونت آموزش عمومی
معاونت آموزش عمومی
(خانم دکتر ادبی )
66409641 فکس 64432592 334 خانم سیاه سبیل- خانم دکتر ادبی
    368 خانم تولیت
  88957695   خانم دکتر بهادری
    337 آقای مرادی
  88957695   آقای جلالی زاده
    420 خانم موسوی
       
    574 خانم عبدالمالکی
    416 خانم جمالیان
    325 خانم محرابی
    479 آقای رجب نژاد
    570 خانم  ناظریان
    461 خانم محمدی
دفتر راهنمای تحصیلی
مدیر خانم دکتر نبوی زاده
  42910601   خانم معروفخانی
دایره امتحانات   88953012 453 خانم بابا
    361 خانم کشاورزیان
    575 خانم عربلو
  88957666   خانم صالح
    453 آقای قاسمی
    360 خانم شادانلو
بایگانی آموزش   64432627 321 خانم عامری- خانم معتمدی - آقای نوربخش
آقای حسنلو
دفتر توسعه
مرکز مطالعات و توسعه دانشکده
(خانم دکتر رجایی)

  88957669 365 خانم عزیزیان-  خانم رادفر- خانم دکتر صالح
  88973670   خانم علی آبادی- خانم متین نژاد
معاونت روابط بین الملل
معاونت روابط بین الملل
(آقای دکتر کرامتی)
  88989487   خانم آل بویه- خانم جاودان فر
  88957697   خانم صنعت خانی
معاونت آموزشی (تحصیلات تکمیلی)
دفتر معاونت 88989485 فکس   336 آقای دکتر کاشانی - خانم بیوکه
اداره تحصیلات تکمیلی
(آقای دکتر کاشانی )

    373 خانم نیکخو
  42910606   خانم صدقی – خانم غریب
    324 خانم نوربخش
    377 خانم فروغی
    378 خانم سبزی علی آبادی
    355 خانم معتمدی
    353 خانم محمدی
معاونت پژوهشی دانشکده
معاونت پژوهشی
(آقای دکتررضایی)
       
دفتر معاونت 64053431 فکس   66418466 خانم مهدی نیا
طرح های تحقیقاتی     352 خانم دکتر زمانی
مور پایان نامه های فوق تخصصی     405 خانم صنایعی کرمانی
امور پایان نامه های فوق تخصصی     88961697 خانم پورباقری
امور پایان نامه های عمومی     490 خانم عبدی
دفتر کمیته اخلاق     491 خانم خلیفه زاده
دفتر مجلات فارسی   3-42910702   خانم دکتر بهتاش- خانم رمضانی- خانم عسگری
دفتر مجلات لاتین (اکتامدیا)   1-42910700   دکتر دهپور- خانم پیروی –خانم باقرپور
دفتر مجله CRCP 64053482 فکس   482 خانم قوی پنجه- خانم رازنهان
کتابخانه
(آقای نجفی )
  88953007 432 آقای نجفی
بخش کتب و پایان نامه 88955809 267 خانم توکلی
بخش امانت   275 خانم ندیری-  خانم قوامی
بخش پایان نامه   356 خانم معین ازاد
واحد سایت   263 خانم  مهدیه رضایی
      454 خانم صدقی
معاونت دانشجویی  دانشکده
معاونت دانشجویی
(آقای دکترپورحسن )
  42910600   آقای دکتر پورحسن
  42910603 88953006 آقای جاوید
  42910605   خانم رنجبر
  42910604   آقای حکمت
گروه آناتومی
گروه آناتومی
(آقای دکتر عباسی)
66419072- فکس   329 دفتر گروه – آقای خادمیان
    412 خانم دکتر خدیوی
بافت   88953008 339 خانم احقاقی
    370 آقای موسوی
    262 خانم چهل امیرانی
    338 آقای دکتر حسن زاده
    328 آبدارخانه – آقای اصلانی
جنین شناسی     408 خانم فریدونی
    303 خانم قاسمی- خانم شعبانی-خانم روان آسا
    304 خانم دکتر پاسبخش
    308 آقای دکتر  سینا مجاور رستمی
    493 خانم دکتر رستگار –خانم دکتر تک زارع
    422 آقای دکتر مینایی
    421 خانم دکتر ملک
    408 آقای دکتر هدایت پور
    409 آقای دکتر عمیدی
    410 آقای دکتر کاشانی
    411 آقای دکتر عباسی
    310 خانم بورقی
    423 آقای دکتر نکونام
گروه فیزیک پزشکی
گروه فیزیک پزشکی
(آقای دکتر جعفری )
تلفن های گویا
66466383
88973653
66482654
64053252
فکس 64053242
66482655 124   دفتر و مدیر گروه
  102-101 252 دفتر گروه- آقای هادی
  119   کتابخانه - خانم عباسنژاد
  109    
  111 248 خانم ابوالحسنی – دفتر آموزش
  118   آقای شمسا
  105 244 آقای دکتر ریاحی
  104 243 آقای دکتر جعفری
  121   سرایداری  آقای شهمرادی
  106 251 خانم دکتر گرایلی
  106 250 آقای دکتر قدیری
  104 246 خانم دکتر حجازی
  105 245 آقای دکتر علیرضا میرباقری- آقای دکتر ریاحی
  112   آقای دکتر سید محمد مهدی میرباقری- آقای دکتر ناظم زاده
  120 256 آقای دکتر مکی ابادی
  110   آقای دکتر عرب علی بیگ- خانم دکتر ندایی
  107 247 آقای دکتر سرکار- آقای دکتر سلیقه راد
  108 255 آقای دکتر آی- آقای دکتر احمدیان
  122 254 آقای دکتر عقابیان
  110   خانم دکتر غلامی –آقای دکتر ناظم زاده
گروه بیوشیمی
گروه بیوشیمی
(خانم دکتر ملیحه پاک نژاد)

فکس64053385 88953004 386-270 دفتر گروه-
    296 آقای دکتر امینیان
    381 خانم سلیمانی
  64432594   خانم بوشهری
  64432597   آقای دکتر خلیلی
  64432642    خانم ذاکری
    387 آقای دکتر گلستانی
    318 خانم دکتر نوروزی
    297 خانم علمی
    426 آقای دکتر مشکانی- آقای دکتر گرایش نژاد
    265 آقای دکتر دوستی
  64432623   خانم دکتر امام قلی
  66492904 293 خانم دکتر پاسالار
    295 خانم دکتر پاک نژاد
    380 آزمایشگاه شماره 29-30
    413  
    389 آزمایشگاه تحقیقاتی
    383 اتاق دانشجویان پسر 33-27
    382 اتاق دانشجویان دختر 31-32
    390 اتاق سایت و آبدارخانه
    427 آزمایشگاه 16 و حیوانخانه- آقای الماسیان
گروه پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی
(آقای دکتر صداقت)
  88962357 220 خانم کاملیان
  88962356   آقای دکتر صداقت
    216 خانم دکتر خیل تاش
    367 خانم دکتر کاربخش
    366 آقای دکتر میثمی
    305 خانم عباسی
    306 آقای دکتر شریعتی
    217 خانم دکتر خسروی- خانم دکتر صدیق
    369 خانم دکتر دبیران
    218 خانم دکتر خواجه نصیری
    219 خانم دکتر حتمی
      خانم دکتر زینانلو
گروه پزشکی قانونی
گروه پزشکی قانونی و طب کار
(آقای دکتر شیخ آزادی- آقای دکتر امینیان )
  66405588 تلفکس 271 دفتر گروه خانم غیاثوند - خانم ناطق
گروه میکروب شناسی
گروه میکروبشناسی
(آقای دکتر ایمان عینی )
  88955810 372 خانم حجازی
    226 آقای دکتر ایمان عینی
    344 خانم دکتر جبل عاملی
    223 خانم انتظاری – خانم ثامتی
    572 خانم شاهسوان
  66405349   اتاق محیط سازی
    401 آزمایشگاه تحقیقات – خانم علی اکبری
    210 آقای دکتر بهادر
    571 آقای دکتر بنکداری
    488 آقای دکتر بیگ وردی
    489 آقای دکتر حقیقی
    402 آقای دکتر فیض آبادی
گروه ژنتیک  پزشکی
گروه ژنتیک پزشکی
(آقای دکتر قدمی )
فکس88953005   284 خانم میرابیان (دفتر پائین)
    204 خانم خوشکار (دفتر بالا)
    470 دفتر مدیر گروه
    209 آقای دکتر مدرسی
    457 خانم بافنده -آزمایشگاه نانو دراپ
    206 خانم امینی
    568 آقای دکتر قدمی
    208 آزمایشگاه مولکولی
    492 خانم منصوره اسمعیلی
    203 آقای دکتر نوری دلوئی
    278 خانم دکتر ایزدی
    205 خانم دکتر آشتیانی- دکتر شکوری
    280 آزمایشگاه سیتو ژنتیک
    211 خانم دکتر مهدی پور - آزمایشگاه شماره 4
    212 آقای دکتر اکرمی
    213 آقای دکتر کرامتی
    214 خانم دکتر تبریزی
    473 آزمایشگاه PCR
    320 آقای دکتر کابلی
    285 اتاق PHD
گروه پاتولوژی
گروه پاتولوژی
(آقای دکتر عبدالهی )
  88953010 289 دفتر گروه- خانم بسطامی
  88953010   آقای دکتر عبدالهی
    290 آقای نعیمی
    291 آقای سعادتمند
    292  خانم لطیفی
گروه فارماکولوژی
گروه فارماکولوژی
(آقای دکتر دهپور )
  66402569   آقای منوچهری
    424 آقای کرمانی (اطلاعات)
    273 آقای دکتر زرین دست
    237 آقای دکتر اجتماعی مهر- آقای دکتر شفارودی- آقای دکتر رشیدیان
    240 آقای دکتر جهانگیری- آقای دکتر رضایت
  88973652   آقای دکتر دهپور
    241 آقای دکتر قاضی خوانساری
  66973555   آقای دکتر رضایت
    215 خانم دکتر بختیاریان- خانم دکتر موسوی – خانم دکتر جزایری
    238 خانم اسماعیلی
    239 خانم ظهیری- خانم شامیر
    274 خانم غفوری اصفهانی
  64432604   آقای دکتر پرتوآذر
گروه معارف
گروه معارف
(حجت السلام متوسل آرانی)
  88964003   آقای کاویانی – حاج آقا متوسل آرانی
  64432554   خانم ملکی – خانم روزبهانی
  64432498   خانم باقرزاده
گروه اخلاق پزشکی
اخلاق پزشکی
(آقای دکتر پارسا)
    66419661  
    88986388 خانم خشای
گروه فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی
(خانم دکتر فقیهی)
    66419484 دفتر گروه – کلهر
    281 آقای دکتر کریمیان
    485 آقای دکتر ریاحی
    283 آقایان PHD
    225 خانم ها PHD
    221 آقای دکتر کشاورز- آقای دکتر پرویز
    288 خانم دکتر کدخدایی- خانم دکتر سیفی
    229 آقای حاجی میرآقا
    406 آقای دکتر سوهانکی- آقای قاسمی
    230 خانم دکتر نبوی زاده – خانم دکتر فقیهی
    269 خانم دکتر رنجبران- خانم دکتر اصاحابی
    485 آقای دکتر ایمانی – آقای دکتر ریاحی
    281 آقای دکتر رخشان
گروه ایمونولوژی
گروه ایمونولوژی
(آقای دکتر نوربخش)

  66419536 282 دفتر گروه - خانم عباسپور
    266 کتابخانه گروه- آقای دکتر میرزایی
    268 آقای دکتر حاجتی
ازمایشگاه ایمونوژنتیک   234 آقای سبزفرشان- خانم مرادی
آزمایشگاه ایمونوژنتیک 88953009   آزمایشگاه ایمونوژنتیک
  88989484   آقای دکتر وجگانی
    236 خانم انصاری پور
    465 خانم دکتر حسینعلی ایزد
    233 ازمایشگاه سلولی (دانشجویان)
  66495991 232 خانم محمدی- خانم کمیزانی
    235 آقای دکتر شریف
  64432620   خانم دکتر لطیفی نیا
  66495991   آموزش
    227 خانم دکتر رجایی-آقای دکتر امیرزرگر
گروه مهارتهای بالینی(اسکیل لب)
بخش اسکیل لب
(آقای دکتر بصیری)

  88989486 450 دفتر – خانم محمدنیا
  88957662 444 خانم حیدری -دکتربصیری
    391 خانم جعفرزاده – خانم مرادی
    397 خانم باذرجانی
    399 خانم جواهری
    446 آبدارخانه طبقه دوم
    395 اطلاعات آزمون
    286 خانم رضوانی
    447 اتاق زنگ
      398 انبار مولاژ
گروه آموزش پزشکی
آموزش پزشکی
(خانم دکتر گندمکار )
  88954893
88955712
305داخلی خانم دکتر گندمکار
  406داخلی خانم آقائی
گروه طب سالمند شناسی 
طب سالمند شناسی
(خانم دکتر نبوی زاده )
    445 خانم شکور


تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید