فرايند ثبت موضوع پايان نامه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
روند ثبت موضوع پايان نامه
انتخاب موضوع

اخذ فرم ثبت طرح پيشنهادي پايان نامه (پروپوزال)
 
تدوين فرم پيش نويس طرح پژوهشي (پروپوزال پايان نامه) با كمك استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوي پيشنهادي

ارايه طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  به شوراي پژوهشي گروه آموزشي مربوطه

اخذ نتیجه بررسی  طرح پيشنهادي (پروپوزال پايان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی
 علمي و متدولوژی از شوراي پژوهشي گروه  
ä
تكميل فرم داوري پروپوزال توسط داور/داوران تعيين شده

ارایه یک نسخه از پروپو زال نهایی پرينت شده از محيط پژوهشيار به همراه  فرم ثبت پروپوزال  پايان نامه ، تكميل و تاييد شده در گروه و نيز فرم داوري پروپوزال تكميل شده توسط داور/داوران تعيين شده به حوزه معاونت پژوهشی دانشكده ( امور پایان نامه ها )  جهت ثبت قطعي پروپوزال  پايان نامه
حذف
ویرایشگر متن
تذكرات مهم
توجه به فاصله زماني بين ثبت پروپوزال ودفاع از پايان نامه ي آماده دفاع

1- ثبت پروپوزال براي دانشجويان مقطع دكتراي عمومي قبل از امتحان كارورزي  اجباري است.
       ثبت پروپوزال براي دستياران‌رشته‌هاي تخصصي سه ساله قبل‌از امتحان ارتقاي1به2 اجباري‌است.
      ثبت پروپوزال براي‌دستياران‌رشته‌هاي‌تخصصي‌چهارساله‌و بيشتر قبل ازامتحان‌ارتقاي2به3 اجباري‌است.
      ثبت پروپوزال براي‌دستياران‌رشته‌هاي‌ فوق تخصصي‌ در شش ماهه اول دوره تحصيلي اجباري‌ است.
 2-  فرم پروپوزال می بایستی به مهر و امضاي استاد/ اساتید راهنما، مشاور، متودولوژيست مربوطه ، اعضاي شوراي پژوهشي و  معاون پژوهشي گروه  مربوطه برسد.
3- فرم داوري پروپوزال پايان نامه كه توسط داوري تاييد ومهر وامضاء شده است.
4-  توصيه مي شود دانشجويان و دستياران قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به حوزه معاونت پژوهشي
      (امور  پايان نامه) از تكراري نبودن موضوع و خالي بودن ظرفيت پايان نامه هاي استاد راهنما اطمينان حاصل نمايند.
5-تهيه گزارش ادواري     دكتراي عمومي                                    (2)  بار                                   هنگام ثبت نام ترم 2و3
6- تهيه گزارش ادواري    دكتراي تخصصي رشته هاي 3 ساله     (  1 بار)                                    قبل از امتحان ارتقاء 2 به 3
7-تهيه گزارش ادواري    دكتراي تخصصي رشته هاي 4و5 ساله   ( 1 بار )                                   قبل از امتحان ارتقاء 3به 3