فرایند تصويب و اجرا

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
فرایند تصويب و اجرای طرحهاي تحقيقاتي در دانشكده پزشكي

طرح‌ پژوهشي
فعاليت‌هاي پژوهشي مربوط به اعضاء هيأت علمي دانشگاه، در راستاي ارتقاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي درجهت رفع نياز‌ها و مشكلات كشور می باشد. اين طرح‌ها در قالب فرم‌هاي پيشنهادي طرح پژوهشي توسط اعضاء هيأت علمي ارائه شده و مراحل تصويب و اجراي آنها تحت نظارت و در چارچوب قوانين و مقررات معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه انجام می گردد. بخشی از طرحهای پژوهشی منتج از پایان نامه های دانشجویی و بخشی از ابتدا به صورت طرح ارائه می گردند.

    انواع طرحهای پژوهشی:

الف- طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار(دارای گرنت یا فاقد گرنت)
ب- طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار (صرفا جهت اخذ تاییدیه اخلاق)
 
الف-1- طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار(فاقد گرنت)
مراحل تصویب و تامین اعتبار طرح:
1-ارائه پروپوزال طرح توسط مجری به معاونت پژوهشي گروه آموزشي مربوطه)علوم پایه یا بالینی)
2- مطرح شدن پروپوزال در شوراي پژوهشي گروه آموزشي و اخذ تاییدیه
3- داوري طرح توسط دو داور (علمي ومتدولوژی) وتکمیل فرم های مربوط به آن
4- تكميل و تایید چك ليست نهايي توسط معاون پژوهشي گروه
5- ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار توسط مجری طرح ودریافت کد پژوهشیار
6- تحویل مستندات ذکر شده به واحد طرحهای تحقیقاتی معاونت پژوهشی دانشکده، بر اساس برنامه زمانی  جلسات رتبه بندی
7- ارائه و دفاع از طرح ها در جلسات رتبه بندي توسط معاونین پزوهشی گروههاي آموزشي
8- امتیاز دهی طرحها در جلسات بر اساس معيارهايی مانند پايان نامه بودن, داشتن نوآوري، اولويت گروه، مرتبط بودن با فیلد پژوهشی مجری و تعیین رتبه
10- ارسال طرحها به  همراه صورتجلسه از طریق سیستم پژوهشیار به معاونت پژوهشی دانشگاه (جهت تامین اعتبار) و به کمیته های اخلاق( جهت اخذ مصوبه اخلاق)
- تبصره: طرحهای پردیس بین الملل بدون نیاز به رتبه بندی تنها در جلسات تصویب و مصوبه آن طی نامه ای به معاونت پردیس بین الملل جهت ادامه فرایند ارسال می گردد.
11- ادامه فرایند جهت تامین بودجه در معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه با هماهنگی و نظارت کارشناسان امورپژوهشی و کمیته های اخلاق سازمانی ازطریق محیط پژوهشیار
تبصره: اساتید بازنشسته دانشگاه می توانند طرح پژوهشی ارائه نمایند. همچنین می توانند به عنوان استاد راهنما برای پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری عمومی، تخصصی و فوق تخصصی باشند، مشروط بر اینکه دانشجو استاد راهنمای دوم داشته باشد.
 

    سقف تامین اعتبار بودجه طرحها در دانشکده پزشکی:

1-طرح های تحقیقاتی مستقل از پایان نامه 250 میلیون ریال مي باشد.
2-طرح های منتج از پايان نامه مقطع PHD و دكتري تخصصي و فوق تخصص 300 میلیون ریال می باشد.(50 میلیون ریال مربوط به پایان نامه)
3- طرح های منتج از پایان نامه دكتري عمومي 105میلیون ریال می باشد (5میلیون ریال مربوط به پایان نامه)
4- طرح های منتج از پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد 135 میلیون ریال می باشد15میلیون ریال مربوط به پایان نامه)

تبصره:هر هیئت علمی در هر جلسه رتبه بندی می تواند حداکثر 2 طرح و درصورتی که طرح منتج از پایان نامه باشد 3 طرح  ارائه دهد.

 
الف -2- طرح های پژوهشی نیازمند به تامین اعتبار(دارای گرنت)
اعضای محترم هیئت علمی که دارای شرایط و متقاضی استفاده از گرنت پژوهشی می باشند، می توانند با توجه به دستورالعمل گرنتهای پژوهشی مدارک مورد نیاز را بسته به نوع گرنتبه همراه  درخواست خود طی نامه ای به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ارائه نمایند که پس از بررسی و تایید در دانشکده  به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارسال می گردد.
 
ب- طرح های پژوهشی بدون نیاز به تامین اعتبار (جهت اخذ تاییدیه اخلاق)
 
مجریان طرحهای پژوهشی که نیاز به تامین اعتبار از دانشگاه نداشته و صرفا متقاضی دریافت کد اخلاق می باشند،  می توانند درخواست خود را به همراه مدارک زیر به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل دهند.
1- چک لیست تایید شده توسط معاونت پژوهشی گروه
2- تایید یه شورای پژوهشی گروه
3- فرم داوری تایید شده توسط داورمربوطه