بررسی ارتباط مواجهه همزمان با حلال آلی و صدا بر کاهش شنوایی کارگران کارخانه لاستیک سازی

بررسی ارتباط مواجهه همزمان با حلال آلی و صدا بر کاهش شنوایی کارگران کارخانه لاستیک سازی

8 7 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مواجهه با سطوح بالای سروصدا و استفاده از حلال های آلی به صورت گسترده ای در صنایع مختلف وجود دارد که هر دوی اینها آسیب هایی در سیستم شنوایی ایجاد میکنند .در این مطالعه ما تاثیر همزمان این دو را روی کاهش شنوایی (وجود NOTCH)در اودیو گرام کارگران کارخانه لاستیک سازی ارزیابی نمودیم.
روش ها
بعد از در نظر گرفتن فاکتور های خروج  542نفر وارد مطالعه شدند که این افراد براساس نوع مواجهه به 4 گروه تقسیم شدند 1 –مواجهه با صدا 2- مواجهه با حلال آلی 3- گروه مواجهه با هردو 3- بدون مواجهه
کاهش شنوایی افراد با وجود NOTCHبراساس کرایتریای     Colesمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج :در مطالعه ما ارتباط معنی داری بین مواجهه همزمان با صدا وحلال با وجود NOTCHدو طرفه در اودیو گرام کارگران وجود داشت.
توصیه ها
ما توصیه کردیم در کارگرانی که مواجهه همزمان با صدا و حلال دارند از برنامه محافظتی دقیقتری استفاده شود و همچنین در این افراد فواصل پایش اودیولوژیک کاهش یابد همچنین آستانه حد مجاز مواجهه با صدا در این افراد کاهش یابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كليد واژه ها :کاهش شنوایی ناشی از صدا،حلال آلی ،صنایع لاستیک سازی
مشخصات دانشجو:
نام:رویا امیدی  رشته تحصيلي:تخصص طب کار  مقطع: دکتری تخصصی                   گروه آموزشي طب کار           DR.ROYAOMIDI@YAHOO.COMپست الكترونيك دانشجو
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما:دکتر مریم سرایی    اساتيد مشاور:دکتر غلامرضا پوریعقوب ،دکتر امیدامینیان   اساتيد داور:دکتر رامین مهرداد،دکتر سحر افتخاری،دکتر نازنین ایزدی
زمان دفاع :
   روز:دوشنبه   تاريخ 98.2.2  ساعت:14:30
مكان دفاع به آدرس:دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشکده پزشکی،گروه آموزشی طب کار
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Combined effect of noise and solvent exposure on hearing loss in the tire factory workers
 
Abstract: Background
Noise and organic solvents commonly used in many industries and both of them have hearing effects. In this study, we evaluated the simultaneous effect of them to test the existence of NOTCH in audiograms of workers
 Material and method
 By 542 persons enrolled in this study after eliminating workers with exclusion criteria. We divided them into 4 groups with exposure assessment .0: no exposure, 1: exposure to noise only, 2: exposure to solvent, 3: exposure to both of them; the presence of NOTCH in both ear assessed with Coles model.
Results
 Work experience and combined exposure to noise and organic solvents had a significant correlation with the NOTCH of both ears.
Conclusion
 We recommend implementing a hearing protection program and higher frequency of audiologic assessment in industries with mixed exposure to noise and organic solvents
Keywords: Noise induced hearing loss; solvent; tire industry
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: 1.Mohammadi S, Labbafinejad Y, Attarchi MS.  Combined effects of ototoxic solvents and noise on hearing in automobile plant workers in Iran.  Arh Hig Rada Toksikol. 2010;61: 267-274. DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-2013
2.Campo P, Maguin  K (2007) .Solvent-induced hearing loss: Mechanism and Prevention Strategy. Int J Occup Med Environ Health 20(3):265-27010.2478/10004-1254-61-2010-2013
3.Metwally FM, Mohamed Aziz H, Mahdy-Abdalah H, AbdELGlil KS,EL-Tahlawy  E. Effect of combined occupational exposure to noise and organic solvents on hearing. Toxicol Ind Health. 2011; 28(10): 901-907 DOI:10.1177/0748233711427051 .
4.Pryor G.T,Rebert C.S,Howd R.A,.Hearing loss in rat caused by inhalation of mixed xylenes and styrene. J.Apple .Toxicol . 1987;7,55-61.
5.Barregard L, Anelsson A . Is there an otoraumatic interaction between noise and solvents? Scandinavian Audiology. 1984;13(3):151-155.
6.Sliwinska-Kowalska M et al. Exacerbation of noise- induced hearing loss by co-exposure to workplace chemicals.  Environ Toxicol Pharmacol.2005;19:547-553.
7.Loukzadeh Z, Shojaoddiny –  Ardakani A, Mehrparvar AH, Mollasadeghi A. Effect of exposure to a mixture of organic solvents on hearing threshold in petrochemical industry workers. Iran J Otorhinolaryngol. 2014; 26(4):
8.Coles R.R.A, Lutman M,E,Buffin J .T.Guidlines on the diagnosis of noise induced hearing loss for medicolegal purpose. clin. otolaryngol 2000;25,264-273.
9. Kurmis  n,zASA, A. Apps S, Occupationally-acquired noise-induced hearing loss: A Senseless work place hazard. Int J Occup… 2007;20(2):127-136. DOI:10.2478/V1001-007-0016-2
10.Ribeiro Guerra M, Campanha Lourenco P M, Bustamante-Texeira MT,Martins Alves MJ. Prevalence of noise – induced hearing loss in metallurgical company. J public health.2005.
11.Esko T,Ilmari P,Jukka starck. Age and noise indusced hearing loss. Scand Audiol. 2009; 236-244.
 
12.Chein C Y. Wang L F, Chang N C, Wu MT, Ho KY. Metabolic Syndrome increases the Risk of Sudden Sensorineural Hearing Loss in Taiwan: A Case –Control Study. Otolaryngol Head Neck Surg 2015,153(1) 105-111 DOI :10.1177/019459981557573
 
13.Dobie R. hearing loss in: LaDou J, Harrison R . Current Occupational and Environmental Medicine. Mc Graw Hill education.2014;4th edition:263-292.
14. Morata T,Dunn D,Siber W.Occupational exposure to noise and ototoxic organic solvents. Arch Environ Health. 1994;49:359-65
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0