بررسی رابطه کلر اندازه گیری شده (measured chloride) و کلر محاسبه شده (calculated chloride) در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو بیمارستان شریعتی در سال ۹۶-۹۷.

بررسی رابطه کلر اندازه گیری شده (measured chloride) و کلر محاسبه شده (calculated chloride) در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو بیمارستان شریعتی در سال ۹۶-۹۷.

1 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تفسیر اختلالات اسید و باز علی‌الخصوص در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با استفاده از اپروچ استوارت-فنکل بدون دسترسی به آنیون‌ها و کاتیون‌های قوی امکان پذیر نیست. در این میان کلر جز آنیون‌هایی است که اندازه‌گیری آن در هر مرکز درمانی در دسترس نیست. چنانچه با استفاده از یک مدل ریاضی قادر به تخمین مقدار کلر با دقت مناسب بشویم، راهکار مناسبی برای حل این معضل می‌توان پیشنهاد کرد.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه به صورت مقطعی (cross sectional) بر روی ۳۰ بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو در بیمارستان شریعتی اجرا شد.
از بیماران پس از ورود به اتاق عمل یک نمونه جهت اندازه گیری K, Na, Ca, Mg به روش بیوشیمیایی و یک نمونه هپارینه برای VBG و محاسبه BB به آزمایشگاه ارسال می‌گردد.
در این مطالعه، نویسندگان کلر به دست آمده با استفاده از فرمول پیشنهادی کسر بافر بیس از کاتیون‌‌ها را با گزارش بیوشیمیایی نمونه کلر به دست آمده از آزمایشگاه مقایسه کردند.
برای مقایسه کلر آزمایشگاهی و کلر محاسبه شده، از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. همبستگی با استفاده از ضریب پیرسون آنالیز شده و سازگاری در نمودار Bland-Altman  شرح داده شد.
یافته‌ها:
در کل ۳۰ بیمار شامل ۱۲ مرد ۱۸ زن با میانگین سنی ٣٩/۶٧+-١٣/٩٧ سال وارد مطالعه شدند عدد اندازه گیری شده کلر با عدد محاسبه شده از فرمول مقایسه شد. سازگاری بین این دو روش با استفاده از نمودار Bland-Altman مقایسه شد. از ضریب پیرسون برای اندازه‌گیری همبستگی آماری بین این دو مقدار استفاده شد و ضریب همبستگی r=0.572 بدست آمد که نشان دهنده همبستگی خیلی خوب بین این دو روش است که به لحاظ آماری نیز معنی دار می باشد. (P=0.033)
نتیجه‌گیری:
در مواقع محدودیت دسترسی به کیت اندازه گیری کلر، استفاده از فرمول ریاضی بافر بیس جایگزین مناسبی برای محاسبه کلر است.
 
كليد واژه ها : محاسبه کلر، بافر بیس، SID
 
مشخصات دانشجو:
نام:                 برزویه صادقی      رشته تحصيلي         :  پزشکی        مقطع:                               دکترای عمومی              گروه آموزشي:  بیهوشی        پست الكترونيك دانشجو:b7.sadeghi@gmail.com
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما: دکتر علیرضا سلیمی نیا
اساتید مشاور: دکتر رضا عاطف یکتا، دکتر امید عظیم عراقی
اساتید داور: دکتر مصطفی صادقی، دکتر سید مجتبی مرعشی
 
 
 
زمان دفاع :25/1/1398
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Investigating the relationship between measured chloride and calculated chloride in patients undergoing elective surgery in shariati hospital in 2017-2018
Abstract:
Background: Interpretation of acid and base disorders, especially in patients admitted to intensive care units, is not possible with the use
of the Stewart approach without knowing the value of strong anions and cations. Among these, chloride is an anion that is
not easily available in many clinical centers. If we use a mathematical model to be able to accurately estimate chloride, a
suitable solution to this problem can be proposed.
 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 30 patients undergoing elective surgery in Shariati Hospital.
After entering the operating room, a blood sample was taken and Ca, Mg, Na, K were measured by biochemical methods
and a heparinated blood was acquired for VBG and BB.
In this study, chloride calculated using the proposed formula was compared to the results obtained from the biochemical
reports from the laboratory.
Linear regression analysis was used to compare the results. The correlation was analyzed using the Pearson coefficient and
The compatibility between the two methods was compared using the Bland-Altman chart.
 
Results: A total of 30 patients (12 males and 18 females with a mean age of 39.66 ± 13.97 years) were included in the study. The
compatibility between the two methods was compared using the Bland-Altman chart. Pearson coefficient was used to
measure the correlation between two values and the correlation coefficient r = 0.572, which shows a very good correlation
between the two methods, which is statistically significant (P = 0.033).
 
Conclusion: Mathematical formula is an appropriate alternative to direct measurement of chloride in case of limits in chloride laboratory
measurement kits.
 
 
Keywords:  Calculation of chloride, base buffer, SID
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1. PATRICK J. NELIGAN , CLIFFORD S, DEUTSCHMAN. C h a p t e r 6 0.Perioperative Acid-Base Balance. Ronald D. Miller, MD, MS. Miller’s Anesthesia. Vol 1.8th EDITION.p  1811-1830. Philadelphia
 
2. Determination of Chloride Ion Concentration by Titration (Mohr’s Method). College of Science.University of Canterbury
 
3. Determination of Serum Chloride
 
4. Serum Chloride. GAIL MORRISON. Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edition
   Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors.Boston: Butterworths; 1990. Chapter 197Serum Chloride.Gail Morrison.
 
5. Acid-base Balance . Ann Powers
 
6. Serum Anion Gap: Its Uses and Limitations in Clinical Medicine. Jeffrey A. Kraut .  Nicolaos E. Madias
 
7. Recommendation for measuring and reporting chloride by ISEs in undiluted serum, plasma or blood.
Rayana MC1, Burnett RW, Covington AK, D'Orazio P, Fogh-Andersen N, Jacobs E, Kataky R, Külpmann WR, Kuwa K, Larsson L, Lewenstam A, Maas AH, MAnion Gaper G, Naskalski JW, Okorodudu AO, Ritter C, St John A; International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC).
1Laboratory of Clinical Chemistry, National Institute of Nutrition, Bab Saadoun, Tunis, Tunisia
Clin Chem Lab Med. 2006;44(3):346-52
 
8. Base excess or buffer base (strong ion difference) as measure of a non-respiratory acid-base disturbance
O. SIGGAARD-ANDERSEN AND N. FOGH-ANDERSEN
Department of Clinical Biochemistry, Herlev Hospital, University of CopenhAnion Gapen, Denmark
Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: Supplementum 106, 123-128
 
9. Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances
Kenrick Berend, M.D., Ph.D., Aiko P.J. de Vries, M.D., Ph.D.,and Rijk O.B. Gans, M.D., Ph.D.
Disorders of Fluids and Electrolytes.Julie R. Ingelfinger, M.D., Editor
Th e new england journal o f medicine. N Engl J Med 2014;371:1434-45
 
 
مشخصات مقاله:(در صورتي كه مقاله اي از پايان نامه چاپ يا پذيرش شده است )
 
عنوان مقاله:
بررسی رابطه کلر اندازه گیری شده (measured chloride) و کلر محاسبه شده (calculated chloride) در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو بیمارستان شریعتی در سال ۹۶-۹۷.
 
  نويسندگان:  برزویه صادقی، دکتر عظیم عراقی، دکتر رضا عاطف یکتا، دکتر علیرضا سلیمی نیا (نویسنده مسوول)          
 نام و شماره مجله : مجله آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ، شماره پذیرش 1855-283/آم

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0