بررسی فراوانی عوارض کاتتر ورید مرکزی در اطفال بستری در مرکز طبی اطفال از سال 90-97

بررسی فراوانی عوارض کاتتر ورید مرکزی در اطفال بستری در مرکز طبی اطفال از سال 90-97

22 5 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دسترسی وریدی مرکزی یک چالش منحصر به فرد در سراسر جهان است. اکثریت دسترسی های عروقی در مراکز بهداشتی و درمانی برای اهداف حمایتی یا درمانی در حوادث حاد و مزمن استفاده می شود.علیرغم مزایای آنها، شکست درمان و عوارض در کودکان، مشکلات قابل توجهی هستند که قابل پیشگیری هستند. در مطالعه ی حال حاضر ما قصد داریم عوارض انواع کاتتر وریدی مرکزی کارگزاری شده توسط سرویس جراحی را بررسی کنیم.
ابزارها و روشها :
این مطالعه مقطعی گذشته نگر  در بیمارستان مركز طبی كودكان دانشگاه علوم پزشكی تهران انجام شد.پرونده تمام كودكان زیر 14 سال دارای كاتتر وریدی  مرکزی  با هر اندیکاسیون تجویز و با هر بیماری زمینه ای در هر دو جنس دختر و پسر در طی 7 سال مورد بررسی قرار  گرفته شد.
نتایج
در مجموع از 1748 بیمار در مدت مطالعه( از سال 90-97) در مورد عوارض شایع کاتتریزاسیون به انسداد(6.7%) ،فلبیت(5.9%) ،باکتریمی(4.9%) ، عفونت سایت(4.5%)، لیک(4.7%)، ترومبوز (3.6%) و خونریزی (1.3%) رخ داد. کاتتر PICC (perioherally inserted central catheter)به طرز معنی داری با عارضه ی بیشتری (20.7% ) همراه بود. روش بدون سونو نسبت به  روش با سونو عوارض بیشتری همراه بود (18.6vs 16.4)% و بیمارانی که داروی آنتی بیوتیک داشتند به طرز معنی داری شیوع بالاتری از فلبیت و انسداد را داشتند. بروز انسداد و ترومبوز  به دنبال مصرف انتی کواگولان در بیماران به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود. بیماران مورد کموتراپی به طرز معنی داری بیشترین عارضه را تجربه کردند.
نتیجه گیری در این مرکز کاتتر گذاری به ویژه با روش جراحی همراه با سونو از عوارض نسبتا مشابهی نسبت به مطالعات قبلی همراه است و به عنوان روش روتین از نظر کارایی و عوارض نتایج بسیار مطلوبی دارد . انجام مطالعات تکمیلی آینده نگر در جهت تثبیت نتایج توصیه می گردد.
كليد واژه ها : کاتتر ورید مرکزی، اطفال ، عوارض، جراحی         
مشخصات دانشجو:
نام:عارف تاقی  رشته تحصيلي: پزشکی  مقطع:          دکترای عمومی          گروه آموزشي   بیهوشی         پست الكترونيكaref.t1995@gmail.com دانشجو:
اساتيد راهنما و داور:
استاد راهنما :دکتر بهاره اشجعی   اساتيد مشاور  دکتر مهرداد گودرزی اساتيد داور دکتر اناهید ملکی- دکتر علیرضا تک زارع
زمان دفاع :
   روز  چهارشنبه تاريخ 22/5/99 ساعت 9 صبح
مكان دفاع به آدرس:بیمارستان مرکز طبی اطفال اتاق عمل جنرال
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: Complications of central venous catheters in Children’s Medical center in Tehran from 1390 to 1397
 
Abstract:
Central venous access is a special challenge to achieve worldwide. These are mostly utilized for treatment and supportive purposes either acute or chronic. Despite the advantages , failure in treatment and complications in children are the predictable difficulties. In the current study we want to study different types of surgically and radiologically inserted catheters.
 
Method:
This is a a retrospective cross-sectional study performed in Childrens center hospital in Tehran Univesity of medical scienses. All the children under 18 who have Central venous catheters are considered to enter the study in seven years period.
Results:
Of 1748 patients the prevalence of occlusion phlebitis baceriemia, infection, leak,thrombosis, bleeding were 6.7%, 5.9%, 4.9%,4.5%, 4.7%, 3.6%, and 1.3%, respectively. PICCs had the higher complications and surgery method with sonography had lower complications.
Conclusion:
In this center, catheterization is performed with acceptable complications surgically. Further longitudinal studies are needed to confirm the results.
Keywords:
Central venous catheters, Surgery, children, complications
 
Keywords: Central venous catheters, Surgery, children, complications
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1. Jumani, K., Advani, S., Reich, N. G., Gosey, L., & Milstone, A. M. (2013). Risk factors for peripherally inserted central venous catheter complications in children. Jama pediatrics, 167(5), 429-435.
2. Benjamin, D. K., Miller, W., Garges, H., McKinney, R. E., Cotton, M., Fisher, R. G., & Alexander, K. A. (2001). Bacteremia, central catheters, and neonates: when to pull the line. Pediatrics, 107(6), 1272-1276.
3. Jumani, K., Advani, S., Reich, N. G., Gosey, L., & Milstone, A. M. (2013). Risk factors for peripherally inserted central venous catheter complications in children. Jama pediatrics, 167(5), 429-435.
4. Chow, L. M., Friedman, J. N., MacArthur, C., Restrepo, R., Temple, M., Chait, P. G., & Connolly, B. (2003). Peripherally inserted central catheter (PICC) fracture and embolozation in the pediatric population. The Journal of pediatrics, 142(2), 141-144.
5. James, L., Bledsoe, L., & Hadaway, L. C. (1993). A retrospective look at tip location and complications of peripherally inserted central catheter lines. Journal of intravenous nursing: the official publication of the Intravenous Nurses Society, 16(2), 104.
6. Dubois, J., Garel, L., Tapiero, B., Dube, J., Laframboise, S., & David, M. (1997). Peripherally inserted central catheters in infants and children. Radiology, 204(3), 622-626.
7. Hoang, V., Sills, J., Chandler, M., Busalani, E., Clifton-Koeppel, R., & Modanlou, H. D. (2008). Percutaneously inserted central catheter for total parenteral nutrition in neonates. Pediatrics, 121(5), e1152-e1159.
8. Gamulka, B., Mendoza, C., & Connolly, B. (2005). Evaluation of a unique, nurse-inserted, peripherally inserted central catheter program. Pediatrics, 115(6), 1602-1606.
9. Kang, J., Chen, W.. (2017). Peripherally inserted central catheter-related complications in cancer patients: a prospective study of over 50,000 catheter days. The Journal of Vascular Access, 18(2), 153–157.
10. Richet, H., Hubert, B., Nitemberg, G. (1990). Prospective multicenter study of vascular-catheter-related complications and risk factors for positive central-catheter cultures in intensive care unit patients. Journal of clinical microbiology, 28(11).
11. Hoang, V., Sills, J., Chandler, M., Busalani, E. (2008). Percutaneously inserted central catheter for total parenteral nutrition in neonates: complications rates related to upper versus lower extremity insertion. Pediatrics, 121(5), e1152-e1159.
12. Barrier, A., Williams, D. J., Connelly, M., & Creech, C. B. (2012). Frequency of peripherally inserted central catheter complications in children. The Pediatric infectious disease journal, 31(5), 519.
13. Racadio, J. M., Doellman, D. A., Johnson, N. D., Bean, J. A., & Jacobs, B. R. (2001). Pediatric peripherally inserted central catheters: complication rates related to catheter tip location. Pediatrics, 107(2), e28-e28.
14. Yang, R. Y., Moineddin, R, John, P., ... & Connolly, B. (2012). Increased complexity and complications associated with multiple peripherally inserted central catheter insertions in children. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 23(3), 351-357.
15. Dubois, J., Garel, L., Tapiero, B., Dube, J., Laframboise, S., & David, M. (1997). Peripherally inserted central catheters in infants and children. Radiology, 204(3), 622-626.
16. Ullman, A. J., Marsh, N., Mihala, G., Cooke, M., & Rickard, C. M. (2015). Complications of central venous access devices: a systematic review. Pediatrics, 136(5), e1331-e1344.
17. Stocco, J. G., Crozeta, K., Taminato, M., Danski, M. T., & Meier, M. J. (2012). Evaluation of the mortality of neonates and children related to the use of central venous catheters: a systematic review. Acta Paul Enferm, 25(1), 90-5.
18. Levy, I., Bendet, M., Samra, Z., Shalit, I., & Katz, J. (2010). Infectious complications of peripherally inserted central venous catheters in children. The Pediatric infectious disease journal, 29(5), 426-429.
19. Abedin, S., & Kapoor, G. (2008). Peripherally inserted central venous catheters are a good option for prolonged venous access in children with cancer. Pediatric blood & cancer, 51(2), 251-255.
20. McBride, K. D., Fisher, R., Warnock, N., Winfield, D. A., Reed, M. W., & Gaines, P. A. (1997). A comparative analysis of radiological and surgical placement of central venous catheters. Cardiovascular and interventional radiology, 20(1), 17-22.
21. Knue, M., Doellman, D., Rabin, K., & Jacobs, B. R. (2005). The efficacy and safety of blood sampling through peripherally inserted central catheter devices in children. Journal of Infusion Nursing, 28(1), 30-35.
22. Jacobs, B. R., Haygood, M., & Hingl, J. (2001). Recombinant tissue plasminogen activator in the treatment of central venous catheter occlusion in children. The Journal of pediatrics, 139(4), 593-596.
23. Lund, G. B. (1994, December). Complications from long-term tunneled venous access catheters: a review. In Seminars in interventional radiology (Vol. 11, No. 04, pp. 340-348). Copyright© 1994 by Thieme Medical Publishers, Inc..
24. Clarke, D. E., & Raffin, T. A. (1990). Infectious complications of indwelling long-term central venous catheters. Chest, 97(4), 966-972.
25. McKee, C., Berkowitz, I., Cosgrove, S. E., Bradley, K., Beers, C., Perl, T. M., ... & Miller, M. R. (2008). Reduction of catheter-associated bloodstream infections in pediatric patients: experimentation and reality. Pediatric Critical Care Medicine, 9(1),.
26. Janum, S., Zingg, W., Classen, V., & Afshari, A. (2013). Bench-to-bedside review: Challenges of diagnosis, care and prevention of central catheter-related bloodstream infections in children. Critical Care, 17(4), 238.
27. Eppes, S. C., Troutman, J. L., & Gutman, L. T. (1989). Outcome of treatment of candidemia in children whose central catheters were removed or retained. The Pediatric infectious disease journal, 8(2), 99-104.
28. Mansfield PF, Hohn DC, Fornage BD et al (1994) Complications and failures of subclavian vein catheterization. N Engl J Med 331:1735–1738.
29. Qinming, Z., Lili, J., & Hong, Z. (2009). Comparison of implantable central venous ports with catheter insertion via external jugular cut down and subclavian puncture in children: single center experience. Pediatric surgery international, 25(6), 499-501.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0