بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارورز های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارورز های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397

1 3 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
: فرسودگی شغلی سندرومی روانشناختی است که به صورت احساس خستگی و عدم رضایتمندی و کاهش کارآمدی فرد تظاهر می­یابد و سبب پیامدهای منفی برای فرد دچار این سندرم، افرادی که تحت مراقبت وی هستند و به طور کلی در جامعه می­شود. این سندرم در محیط­های پزشکی به علت عواقب حاصل از آن به مسئله نگران کننده­ای تبدیل شده است و میتوان با انجام تحقیق­های بیشتر میزان خستگی و ناکارآمدی حاصل از فرسودگی شغلی را در کارورزان پزشکی کاهش داد.
روش اجرا: این مطالعه نوعی بررسی مقطعی است که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارورزان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری کلیه کارورزان مشغول به تحصیل در بخش­های داخلی و جراحی بیمارستان­های امام خمینی(ره) و شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می­باشند که به روش نمونه­گیری تصادفی وارد مطالعه می­گردند و با پرسشنامه ماسلاچ مورد ارزیابی قرار می­گیرند.
نتایج: در این مطالعه 163 نفر متشکل از 89 مرد (54.6%) و 74 زن (45.4%) با میانگین سنی 25.33% (انحراف معیار 1.39%) شرکت داشتند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه تاهل، مدت زمان سپری شده از دوره کارورزی، مصرف داروهای مسکن و اعصاب و روان، ساعت کار در هفته و مواجهه با مشکلات مالی، محل زندگی و ساعت مطالعه بر میزان فرسودگی شغلی و شاخص­های آن تأثیرگذارند (p value<0.05).
نتیجه­گیری: همان­طور که قابل پیش­بینی است نمی­توان یک عامل را به تنهایی باعث شیوع فرسودگی شغلی در کارورزان پزشکی دانست بلکه عوامل متعددی در این مسئله دخیل هستند. در بعضی موارد هم همراهی عواملی مانند مصرف داروهای مسکن و اعصاب و روان با فرسودگی شغلی دیده شد که نمی­توان با قطعیت جهت رابطه علیت را در این ارتباط تعیین کرد.
 
كليد واژه ها : اینترن، کارورز، دانشگاه، بیمارستان، پزشکی، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، فقدان دستاورد فردی
مشخصات دانشجو:
نام:              حسین علوه
     رشته تحصيلي          پرشکی    
     مقطع:                    اینترنی
            گروه آموزشي    دانشکده پزشکی
      پست الكترونيك دانشجو:swordinthesheath@hotmail.com
اساتيد راهنما و داور:اساتید راهنما: خانم دکتر مژگان رحیمی
                                                         اقای دکتر شهرام صمدی

                              استاد مشاور : خانم دکتر زهرا شاهواری
زمان دفاع :5-2-98
 
اطلاعات به زبان انگليسي
Title: a study of factors affecting burnout among medical interns of Tehran university of medical science in 2018
Abstract: Occupational burnout is a psychological syndrome that manifests as a feeling of tiredness, dissatisfaction, and reduces the personal achievement. It has negative consequences for the person, those who are under his care and for the community. This syndrome has become a worrying issue in medical settings because of its consequences, and it can be done by conducting more research into reducing the fatigue and mental exhaustion in medical interns.
Methods: This is a cross-sectional study with the aim of investigating the factors affecting occupational burnout in medical interns of Tehran University of Medical Sciences in 2018. All of medical interns studying in internal and surgical wards of Imam Khomeini and Shariati hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences are randomly entered into the study and has been evaluated by Maslach questionnaire.
Results: 163 medical interns have been included in this study. 89 of them were men (54.6%) and 74 women (45.4%) with an average age of 25.33% (SD=1.39%). Based on the results of the study, the duration of internship, the use of analgesic and neuropsychiatric drugs, weekly working hours and exposure to financial problems, living conditions and hours of study affect the level of occupational burnout and its indicators (p value <0.05).
Conclusion: As predictable, it is not possible to single out an agent that causes burnout prevalence among medical interns, but there are several factors involved in this issue. In some cases, the combination of some factors such as the use of analgesic and neuropsychiatric drugs with burnout was seen, which the causality relationship cannot be determined with certainty
Keywords:  Intern, University, Medicine, Hospital, Burnout, Emotional exhaustion, Depersonalization, Lack of personal accomplishment
 
فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:
1.         Moradi Y, Baradaran HR, Yazdandoost M, Atrak S, Kashanian M. Prevalence of Burnout in residents of obstetrics and gynecology: A systematic review and meta-analysis. Med J Islam Repub Iran. 2015;29(4):235.
2.         Ishak W, Nikravesh R, Lederer S, Perry R, Ogunyemi D, Bernstein C. Burnout in medical students: a systematic review. Clin Teach. 2013;10(4):242-5.
3.         Popa-Velea O, Diaconescu L, Mihailescu A, Jidveian Popescu M, Macarie G. Burnout and Its Relationships with Alexithymia, Stress, and Social Support among Romanian Medical Students: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2017;14(6).
4.         Goldhagen BE, Kingsolver K, Stinnett SS, Rosdahl JA. Stress and burnout in residents: impact of mindfulness-based resilience training. Adv Med Educ Pract. 2015;6:525-32.
5.         Dahlin ME, Runeson B. Burnout and psychiatric morbidity among medical students entering clinical training: a three year prospective questionnaire and interview-based study. BMC Med Educ. 2007;7:6.
6.         Sevencan F, Cayir E, Uner S. Burnout status of interns and associated factors. Cah Sociol Demogr Med. 2010;50(4):501-15.
7.         Ben Zid A, Homri W, Ben Romdhane I, Bram N, Labbane R. [Burnout in Tunisian medical residents: About 149 cases]. L'Encephale. 2017.
8.         Adam S, Torzsa P, Gyorffy Z, Voros K, Kalabay L. [Frequent high-level burnout among general practitioners and residents]. Orv Hetil. 2009;150(7):317-23.
9.         Rua C, Body G, Marret H, Ouldamer L. [Prevalence of burnout among obstetrics and gynecology residents]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2015;44(1):83-7.
10.       Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D. Nurse burnout and patient satisfaction. Med Care. 2004;42(2 Suppl):Ii57-66.
11.       Waldman SV, Diez JC, Arazi HC, Linetzky B, Guinjoan S, Grancelli H. Burnout, perceived stress, and depression among cardiology residents in Argentina. Acad Psychiatry. 2009;33(4):296-301.
12.       Morais A, Maia P, Azevedo A, Amaral C, Tavares J. Stress and burnout among Portuguese anaesthesiologists. Eur J Anaesthesiol. 2006;23(5):433-9.
13.       Rasoulian M, Elahi F, Afkham Ebrahimi A. The Relationship between Job Burnout and Personality Traits in Nurses %J Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2004;9(4):18-24.
14.       Navarro-Gonzalez D, Ayechu-Diaz A, Huarte-Labiano I. [Prevalence of burnout syndrome and its associated factors in Primary Care staff]. Semergen. 2015;41(4):191-8.
15.       Ashkar K, Romani M, Musharrafieh U, Chaaya M. Prevalence of burnout syndrome among medical residents: experience of a developing country. Postgrad Med J. 2010;86(1015):266-71.
16.       Al-Dubai SA, Rampal KG. Prevalence and associated factors of burnout among doctors in Yemen. Journal of occupational health. 2010;52(1):58-65.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0