#
 • آدرس پستی :

  تهران،انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب ، شماره 62 كد پستي 1419733151بيمارستان مرکز طبی کودکان
 • شماره تماس :

  02166428996
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  pediatrics@sina.tums.ac.ir