هفتمین همایش انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران

هفتمین همایش انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران

5 2 1394

رئیس کنگرهدکتر تهرانی دوستدانشیار روانپزشکی کودک و نوجواندانشکاه علوم پزشکی تهرانtehranid@tums.ac.irدبیر علمیدکتر رزیتا داوری آشتیانیدانشیار روانپزشکی کودک و نوجواندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیrodavari@sbmu.ac.ir دبیر اجرایی کنگرهدکتر کتایون رازجویاناستادیار روانپزشکی کودک و نوجواندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیk_razjouyan@sbmu.ac.ir


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0