فعالیت های انجام شده در طول سال 1389 در واحد آموزش مرکز طبی کودکان

فعالیت های انجام شده در طول سال 1389 در واحد آموزش مرکز طبی کودکان

26 2 1390

دانشجویان:برنامه ریزی کلاسهای تئوری دانشجویان، اطلاع به اساتید، نظارت بر اجراحضور و غیاب کلاسهای تئوری و اعلام غیبت ها به دانشکده پزشکی برنامه ریزی کلاسهای عملی بخش ها و کشیک درمانگاه، اطلاع به اساتید، نظارت بر اجرا حضور غیاب کلاسهای عملی و اعلام غیبت ها به دانشکده پزشکی هماهنگی امتحان عملی پایان ترم- تعیین ژوری، احتساب نمرات حضور غیاب، شرح حال، معاینه بالینی، تشکیل کارنامه و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی نظر سنجی پایان ترم از کلاس های تئوری،‌ عملی و کشیک دانشجویان،‌ آنالیز و ارسال نتایج به دانشکده پزشکی کارورزان:برنامه ریزی کلاسهای تئوری کارورزان، اطلاع به اساتید، نظارت بر اجرابازبینی و ثبت تاخیرها، مرخصی و غیبت کاروزان و اعلام نمره حضور و غیاب در پایان ترمتهیه سؤالات و برگزاری امتحان آسکی و تئوری در پایان ترم، تصحیح اوراق امتحان تئوریجمع نمرات حضور و غیاب،‌ امتحان آسکی و تئوری، کشیک، فعالیت های بالینی بخش و ارسال نمرات به دانشکده پزشکیدادن گواهی حقوق سه ماهه به کارورزاندستیاران:انجام امور اداری،‌گواهی کار،‌ گواهی حقوق،‌ مرخصی و .... جهت دستیارانبازبینی و ثبت تاخیرها، مرخصی و غیبت دستیارانارسال کارنامه دستیاران به صورت ماهانه برای اساتید،‌ دریافت نمرات و ثبت در کارنامه تحصیلی سالانه دستیاراننظارت بر گزارش صبحگاهی و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید و ارسال یک برگ به دانشکده جهت چاپ در مجله هماهنگی و نظارت، برنامه های سالن کنفرانس و هیئت مدیره دستیاران فوق تخصصی:انجام امور اداری،‌گواهی کار،‌ گواهی حقوق،‌ مرخصی و .... جهت دستیارانبازبینی و ثبت تاخیرها، مرخصی و غیبت دستیاراننظارت بر گزارش صبحگاهی و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید و ارسال یک برگ به دانشکده جهت چاپ در مجله هماهنگی و نظارت، برنامه های سالن کنفرانس و هیئت مدیره اساتید هیئت علمی:ثبت فعالیت های اساتید،‌ حضور در گزارش صبحگاهی،‌ برگزاری گزارش صبحگاهی،‌ کنفرانس ها،‌ راند بالینی با دانشجویان،‌ ‌کارورزان،‌ دستیاران تخصصی و دستیاران فوق تخصصی، ‌کلاس های تئوری،‌ کلاس های عملی،‌ درمانگاهها،‌ مرخصی،‌ حضور در کمیته ها و ... جهت ارتقاء‌ سالیانه و ارسال به دانشکده پزشکیثبت و تهیه گزارش مذاکرات جلسات کمیته آموزش (دستیاری،‌ دانشجویی،‌ پژوهش) کمیته روسای بخشها،‌ کمیته آموزشی،‌ کمیته مرگ و میر آموزش بیمارستاننظرسنجی پایان ترم از کارورزان،‌ نظرسنجی گزارش صبحگاهی،‌ نظرسنجی کارورزان از دستیاران، آنالیز و ارسال نتایج به دانشکده پزشکی هماهنگی کارگاهها،‌ کلاس های آموزشی،‌ برنامه ها و جشنها همکاری در تکمیل پرسشنامه های ارسالیانجام امور محوله ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش غددتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع3/5/89 بررسي دانسيتومتري استخوان استخوان و متابوليسم كلسيم در بيماران هيپرپلازي مادرزادي آدرنال بالاي 5 سال در سال 1389 دکتر آریا ستوده دکتر علی ربانیدکتر فریدون مصطفویدکتر صدیقه شمس دكتر ناصر علي ميرحسيني دستيارفوق تخصصي22/12/89 بررسی صحت و اعتبار روش خود ارزیابی بلوغ در نوجوانان پسر تهرانی دکتر علي ربانی دکتر ضیاییدکتر مصطفویدکتر ستوده دکتر شهاب نوریان دستیار فوق تخصصی12/3/89 بررسي شيوع ديابت شيرين و ارتباط آن با عوامل مختلف در بيماران تالاسمي ماژور دريافت كننده خون مراجعه به درمانگاه تالاسمي بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 90 دكتر علي رباني دكتر ايزدياردكتر خليلي دكتر تارا كيهانيان دكتراي عموميليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش اعصابتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع3/5/89 بررسي اثر تيزانيدين بر بهبود اسپاستيسيتي در بيماران مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك دکتر محمود محمدی دکتر محمودرضا اشرفیدکتر غلامرضا زمانیدکتر غلامرضا خلیلی دكتر علي نيكخواه دستيار فوق تخصصي22/12/89 بررسی مقایسه ای اثر میدازولام خوراکی (بوکال) با کلرال هیدرات در ایجاد خواب قبل از انجام EEG و طول مدت خواب آوری در بیماران مراجعه کننده به بخش EEG مرکز طبی کودکان از زمستان سال 1389 تا زمستان 1389 دکتر اشرفی دکتر محمود محمدیدکتر غلامرضا زمانی دکتر فیروزه حسینی دستیار فوق تخصصی 12/3/89 بررسي اثر تيزانيدين بهبود اسپاستيسيتي در بيماران مبتلا به فلج مغزي اسپاتيك دکتر محمود محمدی دکتر اشرفیدکتر زمانی دکتر غلامرضا خلیلی دكتر علي نيكخواه دستيار فوق تخصصي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش خونتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع12/3/89 بررسي بروز عود لوسمي لنفوبلاستيك حاد در كودكان مبتلا مراجعه كننده به مركز طبي كودكان طي سالهاي 1384 تا1389 دكتر كوچك زاده --- دكتر شيرين شهبازي دكتراي عمومي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش عفونیتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع26/2/89 بررسي genotyping‌ سودوموناس آئروژينوزا در نمونه هاي به دست آمده از بيماران بستري در PICU‌ و NICU‌، داراي نقص ايمني و بيماران تحت شيمي درماني و سيستميك فيبروزيس (CF)‌ بسته به محل گرفتاري در مركز طبي كودكان در سال 89-1388 دکتر ممیشی دکتر صابونی دکتر آشتیانی دکتر خطایی دكتر زهرا موحدي دستيار فوق تخصصي 26/2/89 بررسي ژنوتيپ انتروكوكهاي مقاوم به آنتي بيوتيكهاي رايج به روش PCR در نمونه هاي باليني بيماران بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1389 دکتر ممیشی دکتر خطایی دکتر آشتیانی دکتر صابونی دكتر مجتبي كمالي اقدم دستيار فوق تخصصي 26/2/89 تعيين ميزان شيوع ميكروارگانيسم‌هاي رشد كرده در كشت مايع مغزي نخاعي بيماران مراجعه كننده به مركز طبي كودكان و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در مركز طبي كودكان به روش BACTEC از شهريور 88 لغايت اسفند 89 دكتر مميشي دكتر آشتياني - دكتر حامد زندي دستيار تخصصي15/9/89 بررسی مولکولی ژن های متالوبتالاکتامازهای سودومونا آئروژینوزا از ایزوله های بالینی مرکز طبی کودکان در بین سال های 1388-90 دکتر ممیشی دکتر آشتیانیدکتر صابونی دکتر امیر اسماعیل آلیاری دستیار تخصصیليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش کلیهتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع26/2/89 بررسي شيوع نارسايي حاد كليه در بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه كودكان براساس سيستم امتياز بندي رايفل از خرداد 89 لغايت خرداد 90 در بيمارستان مركز طبي كودكان دكتر حاجيزاده دكتر مدني دكتر عطايي دكتر اصفهاني دكتر پروانه دكتر خديجه ابراهيم خاني دستيار تخصصي15/9/89 بررسي میزان شیوع عفونت هپاتیت B و هپاتیت C در کودکان همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از سال 1370 تا سال 1388 و تعیین ریسک فاکتورهای موثر بر آن دکتر عطایی دکتر اصفهانی - دكتر ندا رئیسی دكتراي عمومي 15/9/89 اتیولوژی و پی آمد کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیه Chronic Kidney Disease (CKD)‌ و بستری شده در مرکز طبی کودکان از سال 1368 لغایت 1389 دکتر عطایی دکتر اصفهانی دکتر فاطمه عطایی دکترای عمومی17/11/89 بررسی نقش عفونت های دستگاه ادراری و ریفلاکس وزیکویورترال در ایجاد نارسائی پیشرفته کلیه در کودکان بستری شده در مرکز طبی کودکان طی سالهای 1370-1388 دکتر اصفهانی دکتر عطایی - دکتر لاله بلادی دکترای عمومی 17/11/89 بررسی فراوانی 25 هیدروکسی ویتامین D در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال 1390-1389 دکتر نیلوفر حاجیزاده دکتر اصفهانی دکتر عطایی دکتر فهیمه عسگریان دستيارفوق تخصصی 15/9/89 بررسی توصیفی نتایج درمانهای طبیعی و تداخلی وزیکویورترال ریفلاکس طی سالهای 1384 تا 1388 در کودکان از نوزادی تا 15 سالگی مراجعه کننده به درمانگاه مرکزطبی کودکان دکتر مدنی دکتر حاجیزاده دکتر مهدیه مریدی دکترایژ عمومی12/3/89 بررسي رشد كودكان دچار ريفلاكس مثانه به حالب و مقايسه آن با رشد كودكان دچار ريفلاكس مثانه به حالب همراه با ريفلاكس معده به مري در بيمارستان مركز طبي اطفال تهران از سال 1385 تا آخر 1389 دکتر مدنی دکتر معتمد دكتر فرامرز اجري خامسلو دستيار تخصصي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش نوزادانتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع17/11/89 بررسی رابطه بین اندازه کف پای نوزاد و رشد داخل رحمی در نوزادان متولد شده در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر شهین بهجتی - دکترمطهره صادقی دکترای عمومی ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش آزمایشگاهتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع17/11/89 بررسی فراوانی انواع باکتریمی و مقاومت میکروبی در آزمایشات کشت های خون انجام شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان طی سالهای 1389-1385 دکتر آشتیانی دکتر رضایی دکتر ممیشی دکتر نفیسه نصیری دکترای عمومی ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش آسم و آلرژیتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع12/3/89 بررسي علل زمينه‌اي تب و نوتروپني مادرزادي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان از سال 1385 تا 1390 دكتر نيما رضاييدكتر مميشي دكتر آقامحمدي دكتر محمد تقي مجنون دستيار تخصصي 12/3/89 بررسي فراواني اختلالات خود ايمني در بيماران مبتلا به نقص ايمني اوليه متغير شايع مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان دكتر آقامحمدي دكتر رضايي دكتر پروانه دكتر داود اميركاشاني دستيار تخصصي12/3/89 بررسي فراواني اختلالات خود ايمني در بيماران مبتلا به كمبود انتخابي ايمونوگلوبولين A مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان دكتر آقامحمدي دكتر پروانهدكتر رضايي دكتر بهدادقريب دستيار تخصصي3/5/89 بار بيماريهاي نقص اوليه آنتي بادي متغير شايع دکتر آقامحمدیدکتر فرید ابوالحسنی دکتر حسن افتخاردکتر نیما رضایی دكتر سيدحسن ابوالحسني دكتراي عمومي15/9/89 بررسی آللها و ژنوتیپ های IL-4، IL-4Rα- IL-10-، IL-12، IL-13، TGFβ ، TNFα در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی بیمارستان مرکزطبی کودکان، دی ماه 1389 لغایت تیر ماه 1390 دکترموحدی علی اکبر امیرزرگر دکتر رسول نصیری کالمرزی دستیار فوق تخصصی15/9/89 ارزیابی کیفیت زندگی بالغین مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی مرکزی طبی کودکان در طی سال 1389-1388 دکترمعین دکتر پورپاک دکتر منصوره شریعت دستیار تخصصی15/9/89 بررسی آلل ها و ژنوتیپ سایتوکاینهای IL-4، IL-4Rα- IL-10-، IL-12، IL-13، TGFβ ، TNFα در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی بیمارستان مرکز طبی کودکان از دی ماه سال 1389 به مدت 18 ماه دکتر محمد قره گوزلو دکتر نیما رضاییدکتر علی اکبر امیرزرگر دکتر نسرین بهنیا فرد دستیار فوق تخصصی22/12/89 بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به کهیر مزمن و رینیت آلرژیک مرکز طبی کودکان 1390-1391 دکترمسعود موحدی -- دکتر مرضیه توکل دستيار تخصصي17/11/89 بررسی علایم و نشانه‌های عصبی در بیماران مبتلا به نقایص اولیه ایمنی (همراه با تظاهرات عصبی) مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از سال 1380 تا سال 1390 دکتر نیما رضایی دکتر آقامحمدیدکتر اشرفی دکتر سودابه فاضلی دهکردی دکترای عمومی ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش روماتولوژیتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع12/3/89 بررسي پيامد لوپوس در اطفال مراجعه كننده به مركز طبي در سالهاي 85 الي 89 و عوامل موثر بر آن دكتر ضيايي دكتر محمدحسن مرادي نژاد دكتر فريبا توانگر راد دستيار تخصصي12/3/89 مقايسه تغييرات سطح سرمي آدنوزين دآميناز قبل و پس از درمان در بيماران مبتلا به لوپوس،‌ هنوخ و آرتريت روماتوئيد جوانان مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 89 دكتر ضيايي دكتر مرادي نژاددكتر آشتياني علي اميران دستيار تخصصي 17/11/89 بررسی سطح سرمی آنزیم آدنوزین دآمیناز در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کودکان و مقایسۀ آن با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال های 89-88 دکتر ضیایی دکتر مجتبی صداقتدکتر آشتیانی دکتر ممیشی دکتر مینا دودکانی فرد دکترای عمومی 12/3/89 بررسي پاسخ‌هاي ايمني هومورال در بيماران JRA‌و SLE دکتر ضیایی دکتر نیما رضایی دکتر آقامحمدی دکتر مرادی نژاد دكتر روح الله عدالت خواه دستيار تخصصي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش قلبتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع26/2/89 مقايسه درصد Non-compaction‌ بطن چپ (LVNC)‌ در بيماران كارديوميوپاتي اتساعي و ميوكارديت با افراد سالم دكتر صيادپور دكتر كچاريان دكتر علي اكبر زينالو دكتر احمد جامعي خسروشاهي دستيار فوق تخصصي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش گوارشتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع17/11/89 بررسی وضعیت میزان سنجش سطح سرب سرم در بیماران با دردهای مزمن شکمی - دکتر نجفی،‌دکتر فلاحی،‌ دکتر فرهمند،‌دکتر معتمد دکتر احمدخداداد،‌ دکتر علی‌جهان زاد طرح تحقیقانی22/12/89 تاثیر پروتیک بر روی التهاب روده بیماران مبتلا به CF براساس سطح کال پروتکتین مدفوع دکتر فلاحی دکتر معتمد دکتر مهری نجفیدکتر نیما رضایی دکتر عزیزاله یوسفی دستیار فوق تخصصی 17/11/89 ارزش سنجش میزان کال پروتکتین مدفوع در تعیین شدت و تشخیص بیماری التهابی روده - دکتر فلاحی،‌ دکتر خداداد،‌ دکتر فرهمند، ‌دکتر معتمد دکتر مهری نجفی،‌ دکتر آشتیانی طرح تحقیقانی17/11/89 تطبیق یافته های بالینی CF با موتاسیون DF508 - - دکترمهری نجفی،‌ دکترمسعودهوشمند طرح تحقیقانی15/9/89 سنجش میزان سطح سرب سرم در کودکان مبتلا به FTT‌ اولیه دکتر خداداددکتر علی جهانزاد دکتر نجفیدکتر فلاحیدکتر فرهمنددکتر خلیلی دکتر معتمد دکتر محمد علی کیانی فوق تخصصی(طرح تحقیقاتی)26/2/89 بررسي علل حوادث تهديد كننده حيات (Apparent life- Threatening Event: ALTE) در مراجعين به مركز طبي كودكان از سال 89 تا 90 دكتر كديور دكتر يغمايي دكتر اله وردي دكتر ليلا شهبازنژاد دستيار تخصصي ليست پايان نامه هاو طرح های تحقیقاتی در سال 1389 بخش گوارشتاريخ تصويب عنوان پروپوزال استادراهنما استاد مشاور مجري مقطع15/9/89 بررسي فنوتايپينگ آلفا وان آنتي تريپسين در بيماران كلستاز ناشناخته دکتر معتمددکتر هوشمند دکتر نجفیدکتر فلاحیدکتر خداداددکتر فرهمنددکتر خلیلی دکتر محمد علی کیانی فوق تخصصی (طرح تحقیقاتی)15/9/89 مقایسه میزان مجدد باهلیکوباکترپیلوری بعد از ریشه کنی موفق با دو رژیم درمانی مختلف دکتر نجفی دکتر معتمد دکتر منیژه خلیلی فوق‌تخصصی3/5/89 بررسي فراواني علل ارگانيك يبوست در كودكان مراجعه كننده مراجعه كننده به درمانگاههاي گوارش و جراحي مركز طبي كودكان طي سالهاي 1385 تا 1390 دکتر معتمد دکتر بهار اشجعی دكتر مائده قره چه داغي دكتراي عمومي 3/5/89 بررسي وضعيت رشد، سطح آنزيم هاي كبدي و ميزان ليپيدهاي پلاسما در خون كودكان مبتلا به Cystic Fibrosisi كه از مهر سال 1389 تا مهر سال 1390 به مركز طبي مراجعه كرده اند دکتر فلاحی دکتر نیما رضاییدکتر آشتیانی دكتر سحر لطيفي دكتراي عمومي 26/2/89 بررسي تظاهرات كلينكي و آندوسكوپيك كودكاني كه در سالهاي 87-88 در بيمارستان مركز طبي كودكان مورد بيوپسي معده قرار گرفته و شواهد هيستوپاتولوژيك هليكوباكترپيلوري را داشتند دكتر احمد خداداد دكتر منجم زاده دكتر مجيد عاشوري دكتراي عمومي برنامه معارفه و آموزشهاي مقدماتي دستياران جديد الوروددوشنبه 1/6/1389 آشنايي با بيمارستان سه شنبه 2/6/1389 مقدمه كارگاه مانا و ارزيابي كودك بد حالدبير كارگاه آقاي دكتر باوريانچهارشنبه3/6/1389 و پنج شنبه 4/6/1389 كارگاه احياء كودكدبيركارگاه خانم دكتر كديورشنبه 6/6/1389 تا سه شنبه 9/6/1389 كلاسهاي آموزشيچهارشنبه 10/6/1389 و پنج شنبه 11/6/1389 كارگاه روش تحقيق دبير كارگاه آقاي دكتر ضيايي شنبه 13/6/1389 اخلاق پزشكي و مسائل قانوني پزشكياز روز يك شنبه 14/6/1389 حضور در بخش ها پنج شنبه 8/7/1389 كارگاه اصول يادگيري- ياددهي در دروه دستياري دبير كارگاه خانم دكتر كديوركلاس رزيدنتها از تاريخ 12/8/89رديف تاريخ موضوع استاد1. دكتر عليزاده تفسيرChest CXR چهارشنبه12/8/892. دكتر كجباف زاده ناهنجاريهاي شايع ارولوژي شنبه15/8/893. دكتر كجباف زاده اورژانسهاي ارولوژي يك شنبه16/8/894. دكتر پنجوي معاينات و بيماريهاي مادرزادي ارتوپدي چهارشنبه19/8/895. دكتر عليزاده ‍Controst Studyدستگاه گوارش شنبه22/8/896. دكتر ستوده پوست يك شنبه23/8/89 7. دكترمهديزاده اصول اوليه سونوگرافي كليه و مجاري اداري شنبه 29/8/898. دكتر اشجعي آموزش پرستيژرهاي جراحي و chest tube,.. يك شنبه30/8/89برنامه كلاسهاي دستياران مركز طبي كودكان از تاريخ 5/10/89رديف استاد مدرس موضوع تاريخ1 دكتر مدرسي Inhalation therapy يك شنبه5/10/89ساعت: 30/13-30/122 دكتر زماني بررسي سوالات امتحان سه شنبه 7/10/89ساعت:30/13-30/123 دكتر عليزاده انتخاب مناسب روشهاي تصويربرداري چهارشنبه8/10/89ساعت: 30/13-30/124 دكتر شعبانيان معاينه قلب پنج شنبه9/10/89ساعت:10-95 دكتر مدرسي معاينه ريه پنج شنبه9/10/89ساعت:11-106 دكتر مدرسي Inhalation therapy شنبه 11/10/89ساعت:30/13-30/127 دكتر قره گزلو/دكتر ضيايي مرور سوالات امتحان يك شنبه 12/10/89ساعت:30/13-30/128 دكتر نوريان بيماريهاي متالوليك چهارشنبه:15/10/89ساعت:30/13-30/129 دكتر ملكان معاينه قلب پنج شنبه 16/10/89ساعت:11-1010 دكتر مدرسي Inhalation therapy پنج شنبه 16/10/89ساعت:12-1111 دكتر كجباف زاده ناهنجاريهاي شايع ارولوژي سه شنبه 21/10/89ساعت:30/13-30/1212 دكتر نيكخواه ارزيابي تشنج چهارشنبه22/10/89ساعت:30/13-30/1213 ........ كارگاه مانا پنج شنبه:23/10/89ساعت:30/12-30/814 ........ كارگاه مانا پنج شنبه:30/10/89 ساعت:30/12-30/8برگزاري امتحانات آسكي دستياران تخصصي و فوق تخصصي در مركز طبي كودكان1- برگزاري امتحان آسكي در مركز طبي كودكان 12/3/89،امتحان معرفي دستياران (‌ارتقاء)2- برگزاري امتحان آسكي در مركز طبي كودكان 8/4/89، آموزش تمرين قبل از معرفي به دوره تخصصي (‌امتحان بورد)3- برگزاري امتحان آسكي در مركز طبي كودكان 16/11/89، امتحان بورد فوق تخصصي4- برگزاري امتحان آسكي در مركز طبي كودكان 17/11/89، امتحان دستياران تخصصي5- برگزاري امتحان آسكي در مركز طبي كودكان 23/11/89 امتحان دستياران فوق تخصصي6- برگزاري امتحان آسكي درون بخشي دستياران 21/11/89برگزاري امتحانات سراسري آسكي پذيرش دستياري فوق تخصصي بهمن 13891- برگزاري آزمون شفاهي آسكي رشته ايمونولوژي 2- برگزاري آزمون شفاهي آسكي رشته غدد اطفال 3- برگزاري ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آزمون شفاهي آسكي رشته گوارش اطفال4- برگزاري ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آزمون شفاهي آسكي رشته كليه كودكان5- برگزاري ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آزمون شفاهي آسكي رشته روماتولوژي كودكان6- برگزاري ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آزمون شفاهي آسكي رشته ريه كودكانبرنامه امتحانات ماهانه دستياران مركز طبي كودكان در سال 90-89تاريخ روز موضوع رديف28/7/89 چهارشنبه نوزادان- تغذيه با شير مادر 130/8/89 يكشنبه آب و الكتروليت- كليه- بيماري متابوليك استخوان-مشكلات نوجواني 228/9/89 يكشنبه اعصاب- ريه- روماتو-آسم و آلرژي- روانپزشكي 316/10/89 پنجشنبه OSCE1 429/10/89 چهارشنبه عفوني- واكسيناسيون 527/11/89 چهارشنبه گوارش- كودك بدحال- غدد- متابوليسم- رشد و نمو 612/12/89 پنجشنبه OSCE 2 725/12/89 چهارشنبه قلب- خون-آنكولوژي-چشم-ENT –پوست-ارتوپدي-جراحي 8پايان ارديبهشت90 نهائيOSCE 9 امتحانات ماهانه دستياران تخصصي مركز طبي كودكان در سال 891- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 12/2/892- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 22/2/893- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 6/8/894- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 7/9/895- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 4/10/896- امتحان دستياران در مركز طبي كودكان مورخ 9/11/89ليست دستياران تخصصي و فوق تخصصي فارغ التحصيل شده بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 13891- سعيد نيكخواه2- سيد ياسر قرشي3- مهسا ركابي4- شروين مومني5- فرهاد ابول نژاديان6- ندا فصيحي كرمي7- رضا دستمالچي8- روح اله روحاني9- رويا طاهري تفتي10- امير رضايي11- عبداله ديدبان12- عبدالرضا اله وردي13- محمد زمان زمانپور14- علي مظاهريدستياران فوق تخصصي1- دكتر رضا شروين بدو(اعصاب)2- دكتر پدرام عطايي (گوارش)3- دكتر وجيهه مدرسي(گوارش)4- دكتر مژگان صباغيان5- دكتر حسين حيدري(عفوني)6- دكتر فرزاد فردوسيان ( عفوني)7- دكتر احيا زري دوست (غدد)8- دكتر كورش عليزاده ( كليه)9- دكتر مجتبي ديبايي ( كليه)10- دكتر احمد جامعي خسروشاهي ( قلب)11- دكتر هدي شيرازي(‌ارولوژي)12- دكتر فرشيد عليزاده (ارولوژي)سمينارهاي برگزار شده در سال 1389 در مركز طبي كودكان1-بيست و دومين همايش سالانه بين المللي بيماريهاي كودكان2- برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه برخورد با مرگ و پديده داغديدگي در مركز طبي كودكان3- برگزاري سمينار دو روزه احياء پيشرفته توسط معاونت درمان دانشگاه در مركز طبي كودكان4- برگزاري كنفرانس غربالگري بيماريهاي متابوليك نوزادان در مركز طبي كودكان5- برگزاري كنفرانس انجمن كودكان ايران در مركز طبي كودكان6- برگزاري كارگاه آموزشي برخورد با مرگ و پديده داغديدگي، اصول آموزش حرفه اي برخورد با مراحل نهايي حيات در مراكز درماني در مركز طبي كودكان7- برگزاري سي و هفتمين كنفرانس ماهانه انجمن نوروژنيك ايران در مركز طبي كودكان8- برگزاري سمينار تازه هاي تجويز سورفكتانت در مركز طبي كودكان9- برگزاري همايش سندرمهاي تشنجي و صرع مقاوم به درمان در مركز طبي كودكان10- برگزاري انجمن كودكان با عنوان دردهاى ماسكلو اسكلتال غير التهابى در مركز طبي كودكان11- برگزاري كلاس آموزشي مدهاي جديد ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه اورژانس مركز طبي كودكان12- برگزاري سي و هشتمين كنفرانس ماهانه انجمن نوروژنيك ايران در مركز طبي كودكان13- برگزاري تله كنفرانس در بيمارستان هاي مركز طبي كودكان و زنان در نشست مشترك ماهانه گروه هاي پريناتالوژي و نوزادان14- برگزاري پنجمين همايش بيماريهاي شايع گوارش كودكان15- برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه احيا كودكان در مركز طبي كودكان16- برگزاري كارگاه آموزشي احيا كودكان در مركز طبي كودكان قطب علمي اطفال كشور17- برگزاري كارگاه آموزشي برخورد با اختلالات تغذيه در نوزادان دچار ضعف عضلات دخيل در خوردن18- برگزاري كارگاه آموزشي احيا كودكان در 2 تيرماه در مركز طبي كودكان19- برگزاري دومين كارگاه آموزشي احيا كودكان در مركز طبي كودكان20- برگزاري همايش يكروزه انجمن اعصاب كودكان در مركز طبي كودكان قطب علمي اطفال كشور21- برگزاري سمينار يكروزه بيماريهاي متابولييك اطفال در مركز طبي كودكان22- برگزاري همايش سلامت و مشكلات تغذيه اي كودكان و نوجواناندستياران تخصصي و فوق تخصصي حائز رتبه هاي برتر آزمون بورد تخصصي و فوق تخصصي 1389 رتبه هاي اول آزمون بورد فوق تخصصي:دكتر مژگان صباغيان دررشته گوارش كودكاندكتر كورش عليزاده دررشته كليه اطفال دكتر رضا شروين بدو در رشته اعصاب كودكانرتبه هاي دوم آزمون بورد فوق تخصص:دكتر عليرضا شفيعي دررشته ايمونولوژي،آلرژي كودكاندكتر فرزاد فردوسيان در رشته عفوني كودكاندكتر محمدمهدي باقري در رشته قلب كودكانبرگزاري ساليانه جشن عيد غدير خم و تقدير از دستياران تخصصي و فوق تخصصي و كارورزان نمونه مركز طبي كودكان دستياران نمونه سال دوم:دكتر ريحانه محسني پور –دكتربهداد قريبدستيارن نمونه سال سوم:دكترزينب نجفي-دكتر لوراكامرانيدستياران فوق تخصصي :دكتر رسول نصيري- دكترفهيمه عسگريانكارورز نمونه:دكتر مژده فيروزيبرگزاري امتحانات دانشجويان1- امتحان كودكان نظري يك نيم سال دوم سال تحصيلي 89-88، شنبه 1/3/89 ساعت 30/10 صبح سالن شهداء دانشكده 2- امتحان كودان نظري دو نيمسال دم سال تحصيلي 89-88 دوشنبه 7/4/89 ساعت 30/13 سالن شهداء دانشكده3- امتحان كودان نظري يك ترم تابستان سال تحصيلي 89-88 ، 30/5/89 سالن كنفرانس مركز طبي ساعت 10 صبح4- امتحان كودكان نظري دو ترم تابستان سال تحصيلي 89-88، سه شنبه 13/7/89 ساعت 10 صبح سالن كنفرانس5- امتحان كودكان نظري يك نيمسال اول سال تحصيلي 90-89، دوشنبه 8/9/89 ساعت 30/10 صبح سالن شهداء دانشكده6- امتحان كودكان نظري دو نيمسال اول سال سال تحصيلي 90-89 ، سه شنبه 28/10/89 ساعت 30/10 صبح سالن شهداء دانشكده7- امتحان كودكان عملي نيم سال دوم سال تحصيلي 89-88 سه شنبه 8/4/898- امتحان كودكان عملي ترم تابستان سال تحصيلي 89-88،چهارشنبه 14/7/899- امتحان كودكان عملي ترم اول سال تحصيلي 90-89،چهارشنبه 29/10/89 نوآوري در برنامه آموزشي دانشجويان برگزاري كلاس بيماريهاي ويروسي عفوني بثوري شايع جهت دانشجويان پزشكي در مركز طبي كودكانكلاس بيماريهاي ويروسي عفوني بثوري شايع در مركز طبي كودكان مورخ 19/8/89 برگزار شددكتر مميشي هيئت علمي و فوق تخصص عفوني مركز طبي كودكان جهت ايجاد تحول در آموزش ، كلاس درس را با موافقت دانشجويان، توسط دانشجوي علاقه مند به تدريس برگزار نمود.دانشجو وحيد محمد زاده در اين جلسه بيماريهاي ويروسي عفوني بثوري غير شايع را با نظارت دكتر مميشي ارائه داد و كلاس با جلسه پرسش و پاسخ پايان يافت و در پايان اكثر دانشجويان از نحوه تدريس رضايت داشتند.امتحانات پايان دوره كارورزان در سال 89 در مركز طبي كودكان1- امتحان پايان دوره كارورزان مورخ:15/1/892- امتحان پايان دوره كارورزان مورخ:15/4/893- امتحان پايان دوره كارورزان مورخ:15/7/894- امتحان پايان دوره كارورزان مورخ:15/10/89


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0