برگزاری آزمون آسکی دستیاران سال چهارم گروه کودکان در مرکز طبی کودکان

22 فروردین 1398

آزمون ارزیابی دستیاران سال چهار ورودی 94، روز پنجشنبه 22 فروردین 98 در مرکز جامع آزمونهای الکترونیک این بیمارستان برگزار شد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه