اسامی و برنامه دستیاران جدیدالورود سال تحصیلی95-94 گروه کودکان

اسامی و برنامه دستیاران جدیدالورود سال تحصیلی95-94 گروه کودکان

29 6 1394

دستیاران کودکان ورودی سال تحصیلی 95-94 در مورخ 21/6/94 به تعداد 44 نفر در مرکز طبی کودکان شروع به کار نمودند که در ابتدای ورود دستیاران به مدت دو هفته برنامه آموزشی کوتاه مدت جهت دستیاران جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمک اساتید گروه کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان در حال برگزاری می باشد. به اطلاع اعضای هیئت علمی محترم می رساند برنامه نیز به پیوست در سایت می باشد. اسامی دستیاران جدیدالورود گروه کودکان ردیف نام خانوادگی نام 1.          ادهمي پگاه 2.         اردکاني مقدم ميترا 3.        اماني ندا 4.        برجوئي فرد قاسم 5.        بهادرام سارا 6.         پازوکي رکسانا 7.        پورهادي تربه بر زينب 8.        توحيدي پور مريم 9.         توکلي الهه 10.       چروم خيرآبادي مهسا 11.       حسين زاده مقدم سهيلا 12.      خليقي سارا 13.     رئيسي ندا 14.     رستمي شيما 15.     روغني ممقاني فرشته 16.      زارع فيض آبادي آزاده 17.     سالاري کبري 18.     سيستاني سعيده 19.      شهامت هانيه 20.      صادقي وش ازاده 21.      صمدي مهسا 22.     صوتي خياباني مهسا 23.    عادل برخوردار سيد عليرضا 24.    عالياني فاطمه 25.    عطامنش مينو 26.     غفاري پور جهرمي مهرنوش 27.    فارسي نيا مريم 28.    فرامرزي اعظم 29.     قاسمي سميرا 30.     قاسمي تهراني فرد شادي 31.     گنجي مرسله 32.    مجيدي نژاد بهارک 33.   محبوبي سميه 34.   محمداقائي تالاري ساناز 35.   محمدپور سحر 36.    منتظري معصومه سادات 37.   مهرآزماي فوزيه 38.   ميرحق جوکومله زينب السادات 39.    نيکنام مهسا 40.     هادوي زهرا 41.     هادي زاده ميارکلايي عامره 42.    هاشمي فاطمه السادات 43.   ولي داد الهه 44.    ولياني شيخ سرخ الدين حميدرضا  


منبع:گروه بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0