حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
1-درسنامه پزشک تیم. گروه مدرسین دوره آموزشی پزشک تیم
RC
26د/1311
2-انگلیسی را به سرعت یاد بگیرید گرامر جامع .نیسه رضا پور
PE6ر/3/1112
3-کلسیم منیزیم و کلیه .جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی
1397
 QP 5ل 8ک /535
4-فسفر استخوان و کلیه.جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی
QP5ل 5ف /535
5-نورو اندو کرینولوژِی .دکتر مریم زحمتکس 1397
QP 86ن /3/356
6- راهنمای بالینی طب هسته ای در زمینه غدد کاربرد تصویر برداری
مولکولی و درمان با رادیو نو کلنیدها.دکتر مجید اسدی.1397
R 2ر 2ن/895
7-HarrisonS principles of internal medicine.J.Larry,
   Jameson.2018-RC46.H32

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان