گذار به سالن تشریح

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
در دانشگاه علوم پزشكی تهران هر ساله دانشجويان زيادی پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه شروع به تحصيل می كنند و وارد كوريكولوم آموزشی پزشكي ٩٠ می شوند. درس آناتومي از ترم نخست تحصيلي در قالب بلوک های ادغام یافته جزعی از اين كوريكولوم آموزشی است و دانشجويان به طور متوسط هفته اي ١ تا ٢ جلسه­ ای به طور متوسط ١٢٠ دقيقه ای در سالن تشريح حضور پيدا می كنند و با راهنمايی اساتيد و دانشجويان آناتومی به بررسي ساختار ها و بافت ها روي جسد مي پردازند. با وجود برگزاري كلاس هاي تئوري و مشاهده ي عكس هاي آناتومي پيش از جلسات تشريح، نخستين جلسه­ ی تشريح همواره برای دانشجويان با ترس و نگرانی خاصي همراه بوده است. بسیاری از دانشجويان اطلاعات كاملی در مورد نحوه­ ی برخورد و حضور در سالن تشريح و همچنين كدهای اخلاقی سالن تشريح ندارند و به همين دليل ممكن است رفتار های غير حرفه ای بروز دهند. گروهی از دانشجويان ديد مناسبي نسبت به گذشته جسدها و نحوه ی تهيه آنها برای سالن تشريح ندارند و همين باعث تشديد اضطراب و نگراني آنها و گاهی بی توجهی شان در خصوص حفظ اصول رفتار حرفه ای و اخلاقی در سالن تشریح می­ شود. به همين خاطر علاوه بر علایم فيزيكي كه ممكن است در نتیجه حضور در سالن تشريح برای دانشجويان ايجاد شود، دانشجويان همواره در معرض مشكلات روانشناختی ناشی از حضور در سالن تشريح نیز  قرار دارند. در اين برنامه با تغيير دیدگاه كه نسبت به گذشته و اهدايي بودن جسد هاي سالن تشريح در دانشجويان جدیدالورود، فرايند انطباق دانشجويان با سالن تشريح تسهیل شده و با بيان كدهاي اخلاقي مربوط حضور در سالن تشريح و برخورد با جسدها و آشنایی دانشجویان با ضوابط رفتار حرفه­ای در سالن تشریح، دانشجویان برای برخورد حرفه ای در سالن تشریح آماده می شوند.

اهداف برنامه:
فراهم کردن اطلاعاتی قابل اطمینان و کارآمد جهت آشنایی و تطبیق بیشتر دانشجویان با سالن تشریح
کاهش اضطراب دانشجویان در روزهای ابتدایی مواجهه با سالن تشریح
پاسخ گویی به ابهامات و سوالات متداول دانشجویان در خصوص سالن تشریح
ایجاد امکانی برای تداوم رعایت نکات اخلاقی سالن تشریح با امضای تعهد نامه

نحوه اجرا:
در طول اجرای برنامه، اصول رفتار حرفه ای و اخلاقی مرتبط با حضور در سالن تشریح و برخورد با جسد با استفاده از روش های مختلف آموزشی از جمله پنل، بازاندیشی، فیلم و ... برای دانشجویان جدیدالورود برگزار می شود. در انتها جمع بندی از نکات اخلاقی صورت گرفته و فرم ارزشیابی توسط دانشجویان تکمیل می شود.