فرم ارائه بازخورد فوری (IFAT)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در این ابزار‌ که برای پاسخگویی به سؤالات چندگزینه‌ای طراحی‌شده ‌است، طبق الگوهای از پیش تعیین‌شده، پاسخ صحیح در زیر اسکرچ مشخص‌شده است و دانشجویان پس از همفکری با همدیگر باید برای مشاهده پاسخ صحیح، لایه موجود بر روی یکی از گزینه‌ها را پاک کنند. چنانچه علامت ستاره یا تیک را مشاهده کردند این به معنای درستی پاسخ انتخاب‌شده توسط تیم است. در صورت عدم مشاهده علامت، دانشجویان باید مجدداً پاسخ خود را موردبررسی و نقد قرار داده و بر اساس مستندات (کتاب رفرنس) و با همفکری با اعضای تیم خود، پاسخی دیگر را انتخاب کنند. به ازای هر پاسخ غیر صحیح بخشی از نمره از دست می‌رود.


​نحوه دریافت فرم
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی برای دریافت این فرم و استفاده از آن در کلاس درس، می‌توانند با دفتر توسعه آموزش دانشکده/واحد یاددهی- یادگیری تماس حاصل نمایند.
02188973670 داخلی 3 و 7 واحد یاددهی- یادگیری