حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مقالات انگلیسی:
Defining a Competency Framework: The first Step toward Competency- Based Medical Education. Acta Medical Iranica, 2014
Medical students’ attitudes towards early clinical exposure in Iran. International Journal of Medical Education, 2016
Undergraduate medical education program renewal: A longitudinal CIPP evaluation study. Medical Education Perspectives, 2016
Integration of cognitive skills as a cross cutting theme into the undergraduate medical curriculum at Tehran University of Medical Science. Acta Medica Iranica, 2017
Teaching critical thinking across the curriculum: a main competency for medical students. Medical Research Archives, 2017
A Case Based-Shared Teaching Approach in Undergraduate Medical Curriculum: A Way for Integration in Basic and Clinical Sciences. ACTA 2017
Uncover it, students would learn leadership from Team-Based Learning™ (TBL™); the effect of guided reflection and feedback. Medical Teacher 2017
Learning professionalism from movies through reflection. Thrita, 2017
Cinemedicine: using movies to improve students’ understanding of psychosocial aspects of medicine. Annals of Medicine and Surgery, 2018
A decade of reform in medical education: Experiences and challenges at Tehran University of Medical Sciences. Medical Teacher, 2018
​Leadership Identity Development through Reflection and Feedback in Team-Based Learning™ (TBL™) Medical Student Teams. Teaching and learning in medicine, 2018


مقالات فارسی:
نظر دانشجويان بالينی دندانپزشكی در مورد عوامل مؤثر بر كيفيت سخنرانی در كلاس های نظری، مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكي، 1390
یادگیری مبتنی بر تیم، شیوه ای نوین در آموزش برنامه های ادغام یافته پزشکی: تجربه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1392

آموزش اخلاق بين حرفه اي در رويكرد تيم محور: تدوين ارزش ها و اصول اخلاقي در همكاري بين حرفه ای، مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكی، 1392
​بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به استفاده از ابزار ارائه بازخورد فوری در تیم های یادگیری. گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1395
یادگیری مبتنی بر مورد، مفهوم، اثربخشی، مدل ها و چالش ها. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش یزد، 1395

تدوین راهنمای جامع آزمون مصاحبه های کوتاه متعدد: گامی در جهت پیاده سازی مصاحبه های ساختارمند در پذیرش داوطلبان دوره دکترای تخصصی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396
معرفی توانمندی ها به دانشجویان پزشکی جدیدالورود در برنامه درسی مبتنی بر پیامد: تجربه نوین از یک برنامه ادغام یافته و تعاملی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1397
بررسی پیامدهای استفاده از بیمار واقعی به‌جای سناریوی کتبی در جلسات یادگیری مبتنی بر مورد در دوره علوم پایه از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1397
بررسي عوامل مؤثر بر غیبت از کلاس درس از ديدگاه اساتيد و دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1397
کارگاه سخنرانی تعاملی و مؤثر برای توانمندسازی اعضای هیات علمی در تدریس: تجربه‌ای از به‌کارگیری مشاهده همتایان و بازخورد. گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1397