معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
واحد یاددهی،یادگیری در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با هدف توسعه کمی و کیفی و استقرار روش‌های یادگیری فعال به‌منظور ایجاد یادگیری عمیق محتوا و در کنار آن ایجاد و توسعه توانمندی‌هایی مانند کار تیمی، رهبری در تیم و مهارت ارتباطی (به‌صورت ضمنی) در دانشجویان شکل‌گرفته است. در این راستا واحد یاددهی یادگیری مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد.

شرح مسئولیت‌ها:  
تدوین برنامه توسعه روش‌های یاددهی- یادگیری با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه بازنگری پزشکی 90
ارتقای مداوم روش‌های یاددهی- یادگیری با به کار بستن شواهد و نظریه‌های یادگیری
استقرار روش‌های یادگیری فعال شامل یادگیری مبتنی بر تیم، کلاس درس وارونه، بحث ادغام یافته، معاینه فیزیکی همتا و سخنرانی تعاملی
ارائه مشاوره به گروه‌های آموزشی، اساتید و سایر ذی‌نفعان به‌منظور توسعه روش‌های یادگیری فعال
استقرار برنامه همیار به‌منظور تقویت ارتباط اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه
ایجاد شرایط مناسب یادگیری فعال در فضای فیزیکی دانشکده پزشکی
تهیه و ترویج استفاده از مواد کمک‌آموزشی
ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه روش‌های یاددهی- یادگیری