معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
واحد مهارت های طبابت در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به منظور ساماندهی و توسعه ادغام موضوعات روانشناسی- اجتماعی در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی به صورت تم های طولی ادغام یافته در برنامه پزشکی 90 شکل گرفته است. هدف اصلی از آموزش و ارزیابی "مهارت های طبابت" در فازهای چهارگانه دوره پزشکی عمومی آن است که دانش آموخته دانشگاه بتواند علاوه بر كسب دانش تخصصی پزشكی، ساير مهارت های مورد نياز به عنوان يك پزشك توانمند را كسب نمايد. محورهای اصلی مهارت های طبابت کاملاً مشابه و در واقع منبعث شده از سند توانمندیهای دانش آموختگان است. بر اين اساس هفت تم طولي شامل "مهارت هاي برقراري ارتباط"، "تعهد حرفه­ای، اخلاق و حقوق پزشكی"، "مهارت‌هاي تصميم­ گيری، استدلال و حل مسأله"، "مهارت‌هاي بالينی"، "رشد فردی"، "نظام سلامت و نقش پزشك در آن" و "ارتقاي سلامت و پيشگيری" در نظر گرفته شده است كه دانشجويان در تمام طول دوره تحصيلی به نوعي با آن ها در ارتباط خواهند بود.  
اهداف کلی این واحد شامل:
آماده سازی دانشجو برای پذیرش نقش خویش به عنوان دانشجوی پزشکی با تقویت یادگیری فردی، توانایی تفکر علمی و به کارگیری روش‌مندی صحیح در حل مسائل
افزایش انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان برای ادامه مسیر و رشد و شکوفایی استعدادهای خویش
فراهم کردن زمینه های لازم برای یادگیری زیربنایی رفتار حرفه‌ای مورد نیاز پزشکان عمومی
آماده سازی دانشجو برای زندگی به عنوان یک انسان چند بعدی و متعادل

شرح مسئولیت ها: 
تدوین و پیاده سازی برنامه توسعه مهارت های طبابت در فازهای چهارگانه با توجه به سند چشم انداز و برنامه بازنگری پزشکی 90
 توسعه آموزش و ارزیابی مهارت های طبابت در فاز بالینی
توانمندسازی اعضای هیات علمی به منظور تقویت ادغام مهارت های طبابت در آموزش و ارزیابی عملکرد دانشجویان
ارتقای مداوم آموزش و ارزیابی مهارت های طبابت با به کار بستن شواهد و مطالعات روز
ارائه مشاوره به گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی و سایر ذی نفعان به منظور توسعه پیاده سازی مهارت های طبابت به صورت ادغام یافته در آموزش پزشکی
تهیه و استفاده از مواد کمک آموزشی جهت آموزش اثربخش مهارت های طبابت
استفاده از روش های ارزیابی به منظور سنجش عملکرد دانشجویان در زمینه مهارت های طبابت
ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه مهارت های طبابت