معرفی و شرح مسئولیت

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
­­به منظور نظارت بر تطابق برنامه آموزشی تم­ های طولی هفتگانه با سند توانمندی­های دانش ­آموختگان دروه پزشکی عمومی دانشگاه و هماهنگی بين برنامه­ های آموزش تم ­های طولی هفتگانه، كميته هماهنگی تم­ های طولی متشكل از مسئولین تم ­های طولی، مدیر دفتر توسعه آموزش، کارشناس دفتر توسعه آموزش و يك نماينده دانشجو تشكيل گرديد كه در ارتباط با كميته برنامه ريزي و در عرض كميته­ هاي علوم پايه، مباني طب بالينی، كارآموزی و كارورزی قرار دارد. کمیته هماهنگی تم­ های طولی مسئولیت تصمیم ­گیری در خصوص روند برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی هر یک از تم­ های طولی هفتگانه را در قالب مجموعه دروس مهارت­ های طبابت در فازهای چهارگانه (علوم پایه، مبانی طب بالینی، کارآموزی و کارورزی) بر عهده دارد.


شرح مسئولیت ها:
ایجاد هماهنگی بین برنامه های تدوین شده برای آموزش تم­ های  طولی مختلف
طراحی و پیاده­ سازی برنامه های آموزشی مشترک با سایر گروه های آموزشی در زمینه مهارت­ های طبابت
هماهنگی با كميته برنامه ريزی، ارزشيابی و ارزیابی دانشجو
تسهیل تعامل بین کانون های تم ­های طولی با کمیته های فازهای چهارگانه و کمیته برنامه ریزی دوره
بررسی پیشنهادات آموزشی- اجرایی و پیشنهاد برنامه های آموزشی تدوین شده به کمیته اجرایی وکمیته برنامه ریزی دوره
نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی تم های طولی
مشاركت در ارزشیابی برنامه آموزشی مرتبط با تم­ های طولی، ارائه بازخورد و پایش ارتقاء کیفیت آن
ارائه گزارش پيشرفت كار به كميته برنامه ­ریزی