سمینار و کنگره ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کنگره ها ، همایش ها و سمینارهای خارجی:
Communication Skills course for MD students in Tehran University of Medical Sciences: a two year experience. Kish, 2008, short communication.
Teaching critical thinking in undergraduate medical curriculum, AMEE, 2012, France, poster
Modern educational methods of Anatomy. AMEE, 2012, France, poster
Designing, implementing and evaluation Team Based Learning in undergraduate medical curriculum. AMEE, 2012, France, poster
Designing and implementing of clinical shadowing program in undergraduate medical curriculum. AMEE, 2014, Italy, Short communication
Teaching Communication Skills to Medical Students in medical universities in Iran; a national survey. IMEC, 2014, poster.
 How we implemented a workshop on effective and interactive lecturing for faculty development in medical education: using peer observation of teaching. AMEE, 2016, Spain, Short communication.
Developing a “clinical manifestation” framework: The first step towards reforming medical clerkship curriculum. AMEE, 2016, Poster.
Introducing the TUMS competencies to fresh medical students using movie clips. AMEE, 2017, Finland, poster
Leadership Identity Development. TBLC, Orlando. 2017, Poster


 کنگره ها، همایش ها و سمینارهای داخلی:
ارزشيابي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي تهران، ارزيابي وضعيت موجود و استاندارد نمودن روش‌ها. هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي، 1385
ارزيابي وضعيت آموزش مهارت هاي ارتباطي پزشك و بيمار به دانشجويان پزشكي در سراسر كشور. چهاردهمين همايش كشوري آموزش پزشكي، 1389
آموزش تفكر نقاد در دوره پزشكي عمومي: الگوي نوين آموزشي. سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1391
طراحي و اجراي شيوه نوين آموزش آناتومي عملي به دانشجويان پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران. سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1391
دانشجویان پزشکی درباره آموزش مهارت های برقراری ارتباط در دوره پزشکی عمومی چگونه فکر می کنند؟ سیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1391
طراحی، اجرا و ارزشیابی یادگیری مبتنی بر تیم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. همایش کشوری آموزش پزشکی، 1391
طراحی و اجرای برنامه ”آشنایی با حرفه ی طب “ برای دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران. چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1392
طراحی، اجرا و ارزشیابی تم طولی ادغام یافته "رشد فردی" در دوره پزشکی عمومي دانشگاه علوم پزشکی تهران. چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1392
آموزش تعهد حرفه ای در دوره پزشکی عمومي دانشگاه علوم پزشکی تهران با رویکرد ادغام طولی. چهاردهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1392
یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی، تجربه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سمینار سراسری یادگیری مبتنی بر تیم. 1392
تزریق تم طولی استدلال، حل مسأله و تصمیم گیری در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی. شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1394
بررسی تاثیر بازاندیشی و بازخورد بر مهارت رهبری دانشجویان پزشکی در یادگیری مبتنی بر تیم. همایش کشوری آموزش پزشکی، 1395
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه فرهنگی- آموزشی گذار مجازی از دبیرستان به دانشگاه: گامی در جهت مدیریت آشناسازی و تطبیق دانشجویان پزشکی جدیدالورود با دانشگاه. نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1397
اجرا برنامه گذار به سالن تشریح: گامی در جهت آشنایی دانشجویان جدیدالوورد با اصول رفتار حرفه ای و کرامت جسد در جلسات آناتومی عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران. نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 1397