اعضای دفتر

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

دکتر نرگس صالح
پزشک عمومی،کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشجوی دکترای آموزش پزشکی
معاون دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
شماره تماس: 02188973670 داخلی 105
ایمیل:Narsis@yahoo.com
حذف
ویرایشگر متندکتر محبوبه خباز مافی نژاد

دکترای آموزش پزشکی، عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه
مسئول واحد مهارت های طبابت
شماره تماس: 02188973670 داخلی 103
ایمیل:mahboobe.mafinezhad@gmail.com
حذف
ویرایشگر متن​دکتر مریم علیزاده
دکترای آموزش پزشکی
مسئول واحد یاددهی و یادگیری
شماره تماس: 02188973670 داخلی 104
ایمیل:alizade.aban@gmail.com
 
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

نرگس خاتون عزیزیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
​شماره تماس: 02188973670 داخلی 101
ایمیل:shad_az@yahoo.com
حذف
ویرایشگر متن

نیلوفر رادفر
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
​شماره تماس: 02188973670 داخلی 107
ایمیل:nradfar6535@yahoo.com
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

سپیده متین نژاد تهرانی
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
​شماره تماس: 02188973670 داخلی 108
ایمیل:matin.sepid@yahoo.com
حذف
ویرایشگر متن

شیما سبزی علی آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
​شماره تماس: 02188973670 داخلی 109
ایمیل:shimasabz@gmail.com