معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
واحد دانش پژوهی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با هدف اطلاع رسانی، ارائه مشاروه آموزشی، تبیین راهكارهاي گسترش و ارتقاي کیفیت فعالیت های دانش پژوهي آموزشي در جهت حل مشکلات آموزشی پیشرو اعضای هیات علمی این دانشکده و به منظور توسعه تجارب و دانش آنان، شکل‌گرفته است. در این راستا واحد دانش پژوهی آموزشی مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد.

شرح مسئولیت‌ها: 
تدوین برنامه توسعه فعالیت های دانش پژوهی آموزشی در بین اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
ارتقای مداوم فعالیت های دانش پژوهی آموزشی با به کار بستن شواهد و مطالعات روز
ارائه مشاوره به اساتید و سایر ذی‌نفعان به‌منظور توسعه فعالیت های دانش پژوهی در سطح دانشکده پزشکی
اطلاع رسانی فرصت های تعامل و انتشار فعالیت های دانش پژوهی به اعضای هیات علمی
توانمندسازی اعضای هیات علمی به منظور ارتقای کمی و کیفی طراحی و اجرا فعالیت های دانش پژوهی آموزشی در حوزه های مختلف