برنامه بازدید از موزه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
برنامه بازدید از موزه در قالب دو برنامه مجزا بازدید از موزه تاریخ علوم پزشکی و بازدید از موزه صلح در نیمسال دوم دوره علوم پایه ارائه می شود. این برنامه در قالب مجموعه برنامه های تم طولی تعهد حرفه ای با همکاری نهادهای ذی ربط برای دانشجویان پزشکی ارائه می شود.

نحوه اجرا:
اين برنامه به مدت 4 ساعت در موزه تاریخ پزشکی دانشگاه برگزار می شود. در این برنامه که به صورت پخش فیلم، سخنرانی و در قالب بازدید از موزه برگزار می شود، دانشجویان با تاریخ دانشکده پزشکی، تاریخ اخلاق پزشکی در ایران و مشاهیر طب ایران آشنا می شوند.