آموزش مهارت های طبابت

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
روش های آموزشی​
روش آموزش تم های طولی به دو صورت آموزش "مستقل" و آموزش "در هم تنيده با ساير دروس" است كه در آموزش در هم تنيده مباحث هر تم در خلال آموزش ساير دروس نيز به كارگرفته خواهد شد. در واقع يكی از مهمترين ويژگی­ های تم­ های طولی این است که آموزش آنها محدود به جلسات خاص مرتبط با هر یک از آنها نبوده و در عرصه­ های مختلف آموزشی دوره علوم پايه و بالینی به صورت در هم تنیده با دروس علوم پایه و بالینی ارائه خواهد شد.
​.