برنامه آشنایی با توانمندی های پزشکان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
یکی از مهمترین چالش­ها در آموزش مبتنی بر توانمندی، درک ضرورت و اهمیت کسب توانمندی ها در دانشجویان است. شواهد نشان می­دهد که علی رغم تلاش برای برنامه ریزی جهت آموزش مبتنی بر توانمندی، در صورت عدم درک ضرورت و اهمیت کسب توانمندی ها توسط دانشجویان، یادگیری اتفاق نمی افتد. ایجاد این درک در دانشجویان که کسب توانمندی ها در دوران تحصیل شان ضروری است، در ارتقای انگیزه آن ها برای داشتن برنامه ریزی موثر تاثیر فراوانی دارد. این امر به ویژه با توجه به تاکید سند چشم انداز و چارچوب توانمندی های دوره پزشکی عمومی دانشگاه مبنی بر تقویت، رشد و ارتقاء توانمندی های مورد انتظار در دانشجویان پزشکی و همچنین نقشه علمی دانشگاه در حوزه آموزش (راهبرد 3 – تحول كم و كيفي برنامه هاي آموزشی، حفظ جايگاه برتر آموزشی دانشگاه در رتبه بندی های كشوری و ارتقاي جايگاه دانشگاه در عرصه هاي بين المللي- بند برنامه ریزی مبتنی بر توانمندی) از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به همین دلیل از آنجائیکه یکی از اقدامات اصلی در مدیریت برنامه درسی، فراهم سازی فرصت هایی جهت آشناسازی دانشجویان با اهداف و پیامدهای مورد انتظار در برنامه درسی است. لذا با توجه به شرایط موجود، دانشکده پزشکی، برنامه ای جهت آشناسازی دانشجویان پزشکی جدیدالورود پزشکی با توانمندی­های دوره پزشکی ارائه می کند.

اهداف برنامه:
​افزایش درک دانشجویان از ضرورت توجه به کسب توانمندی ها در طی دوران تحصیل
ارتقاء دانش و نگرش دانشجویان در زمینه توانمندی های دانش آموختگان دانشگاه تهران

نحوه اجرا:
برنامه با معرفی ضرورت برگزاری، اهداف و معرفي برنامه شروع و سپس دانشجويان در قالب گروه های کوچک تر تقسیم بندی شدند. در طي برنامه دانشجويان در قالب گروه­های كوچك به مشاهده فيلم­ها پرداخته و در هر گروه، کلیپ فيلم مرتبط با مجموعه توانمندی هاي مورد انتظار پخش گردید. بدین ترتیب در طول انجام کارگروهی دانشجویان هر گروه تحت هدايت تسهيلگران خود به تامل و بحث و تبادل نظر در خصوص توانمندی های مورد نظر مشاهده شده در کلیپ ها پرداخته و به روش بارش افکار نظرات تک تک دانشجویان در نرم افزار طراحی شده ثبت می شد. در انتها، گزارش کارگروهی توسط سرتیم ها در قالب جدول شماتیکی از طبقات و زیر طبقات توانمندی های استخراجی برای تمامی دانشجویان ارائه شد. سپس مدرس کارگاه با مرور سند توانمندی­های دانش آموختگان، یافته­های گزارش­هاي دانشجويی را با محورهای سند توانمندی ها دانشگاه علوم پزشکی تهران مطابقت داده و مرتبط نمود و در خصوص اهمیت کسب این توانمندی در دوره پزشکی عمومی با ذکر تجارب حرفه ای، مثال ها و مصداق های کاربردی توضیحاتی را ارائه داد.