سیستم ارزیابی مهارت طبابت

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
چارچوب سیستم ارزیابی "مهارت های طبابت" توسط "کمیته هماهنگی تم­ های طولی" پس از بررسی متن پیشنهادی تصويب گرديد. سپس سیستم ارزیابی در "کمیته برنامه ریزی" دوره پزشکی عمومی مطرح و مصوب گردید. روند طراحي و اجرا "سیستم ارزیابی مهارت هاي طبابت" در دوره علوم پايه در هر نيمسال تحصيلی مورد ارزشيابی قرار گرفته و نتايج آن را در اختيار كميته كميته هماهنگی تم های طولی قرار داده می شود.

الزامات کلی:
سیسستم ارزیابی مهارت های طبابت در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نوع معیار محور مي باشد. تصميم در خصوص عملكرد فراگيران بر اساس نظام قبولی (بالای 70)/ مرزي (بین 40 تا 70)/ ردی (کمتر از 40) باشد که به عنوان شرط ورود دانشجویان به مقطع بعدی در نظر گرفته می­شود. برای پشت سرگذاشتن موفقیت آمیز دروس "مهارت های طبابت"، دانشجو باید در نظام ارزیابی ردی/مرزی/قبولی در تمامی محورهای اصلی این درس در سطح قبولي باشد. دانشجو می تواند در پایان فاز، در صورتی که حداکثر در دو مورد از پنج محور اصلی درس "مهارت های طبابت" در وضعیت مرزی قرار داشته باشد، با شرط گذراندن آنها پس از دوره وارد مرحله بعد شود.
همچنین ارزیابی عملکرد دانشجویان در هر یک از تم­های طولی بر اساس پیامدهای مورد انتظار در هر نیمسال تحصیلی (تکوینی) صورت ­می­پذیرد که از مجموع نمرات نیمسال­های مختلف در انتهای فاز (تراکمی) وضعیت دانشجویان مشخص می­شود. نمره دانشجو در هر يك از تم­هاي طولي مستقل از ساير تم­ها محاسبه مي­شود (سيستم ارزيابي غير جبراني براي هر يك از محورهاي توانمندي تم­هاي طولي). نمره دانشجو در هر يك از تم­هاي طولي در طول پنج نیمسال تحصیلی دوره علوم پایه به شكل جبراني محاسبه مي­شود (سیستم ارزیابی جبرانی برای نیمسال­های تحصیلی مختلف علوم پایه).