دفتر توسعه آموزش پزشکی

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتقای کیفیت دورن زاد و برون گرای آموزش  پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد موجود با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این امر از طریق مدیریت و رهبری توسعه کیفی آموزش پزشکی برای ارائه، استقرار و پیشبرد نوآوری های آموزشی و توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد محقق می شود. در این راستا دفتر توسعه آموزش پزشکی مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال، استقرار مهارت های طبابت و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.


 
11 اسفند 1397
کارگاه "مدیریت خطا در طبابت"
آرشیو اخبار و مقالات