پنجمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

پنجمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

20 3 1392

  پنجمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز دو شنبه مورخ 20/3/92 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد. در اين جلسه ليست پروژه هاي بازنگري قابل اجرا  در سطح گروه داخلي نهايي شد و مسوولين پروژه هاي درون گروهي و همكاران پروژه مشخص شدند. همچنين مقرر گرديد كه از كليه اعضا در جلسه هفته آينده دعوت بعمل آيد تا ضمن تقديم احكام مربوطه، روند كار براي ايشان تبيين گردد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0