برگزاری کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را به دانشجویان مان آموزش دهیم؟" در تاریخ 31 خرداد ماه 1397

برگزاری کارگاه "چگونه پروفشنالیسم را به دانشجویان مان آموزش دهیم؟" در تاریخ 31 خرداد ماه 1397

3 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

کارگاه آموزشی با عنوان "چگونه پروفشنالیسم را به دانشجویان مان آموزش دهیم؟" از مجموعه برنامه­ های توانمندسازی واحد مهارت های طبابت با حضور اعضای هیات علمی بالینی گروه های مختلف آموزشی روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد ماه 1397 از ساعت 8 تا 12 در تالار شورای دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این کارگاه در خصوص اهمیت پرداختن به بحث پروفشنالیزم در آموزش بالینی و روش های مختلف آموزش آن مشتمل بر الگوی رفتاری، بازاندیشی و بازخورد مطالبی ارائه شد. طبق هماهنگی بعمل آمده به شرکت کنندگان در این کارگاه امتیاز توانمندسازی فرهنگی و آموزشی ارائه می شود. شایان ذکر است، این کارگاه توسط دفتر توسعه دانشکده پزشکی با همکاری دفتر تعهدحرفه ای و دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها برگزار گردید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0