برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و ارتباطی در برنامه ریزی دوره پرسپتورشیپ فاز مبانی طب بالینی

برگزاری جلسه مشترک تم طولی تعهد حرفه ای و ارتباطی در برنامه ریزی دوره پرسپتورشیپ فاز مبانی طب بالینی

19 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در طی جلسه روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه ساعت 13:10 الي 15:30، هم اندیشی پیرامون نحوه آموزش ادغام یافته تم طولی تعهد حرفه ای و ارتباطی در برنامه پرسپتورشیپ دوره مبانی طب بالینی (مطب) صورت گرفت. در این جلسه در ابتدا نحوه تغییرات آموزشی درس مهارت های بالینی پایه 1 و 2 ارائه شد. در ادامه در خصوص آیتم ها و مصادیق مربوط به آموزش دو تم طولی تعهد حرفه ای و مهارت ارتباطی توسط پرسپتورها در فاز مبانی طب بالینی تصمیم گیری شد. در انتهای جلسه مقرر شد:
  • آیتم ها و مصادیق مربوط به آموزش تعهد حرفه ای، مهارت ارتباطی و شرح حال گیری در قالب یک چک لیست ادغام یافته در اختیار پرسپتورها قرار گیرد.
  • روند اجرا جلسات آموزشی پرسپتورشیپ در قالب 8 جلسه آموزشی برنامه ریزی شود. در این خصوص در فرایند آماده سازی و توانمندسازی پرسپتورها تاکید شود که تمامی آیتم های مشخص شده در عملکرد روزمره ایشان در بخش ها در حال حاضر انجام می­پذیرد و هدف از برنامه حاضر، سیستماتیک کردن آن و Explicit کردن آموزش های ارائه شده برای دانشجویان فاز مطب می باشد.
  • انتخاب بیماران سعی شود از بین بیماران روتین تر و جنرال تری صورت گیرد که ترجیحا وضعیت بیماری آن ها در مرحله حاد نیست. علت این موضوع، جلب همکاری و حمایت بیمار برای مشارکت در انجام شرح حال و معاینه فیزیکی توسط دانشجویان است.
  • اساتید پرسپتور بر اساس چک لیست ارائه شده، در بالین بیمار حاضر شوند. در این خصوص اولین جلسه از برنامه پرسپتورشیپ مشتمل بر توضیح برنامه، اهداف آن و آشنایی با فضای فیزیکی بخش خواهد بود. جلسه 2 و 3 آموزش پرسپتورها به عنوان الگوی رفتاری به اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی بر بالین بیمار خواهند پرداخت. این برنامه استفاده از روش های آموزشی از جمله Explicit کردن مشاهدات و اقدامات صورت گرفته و بازاندیشی، مبنای آموزش دانشجویان قرار خواهد گرفت. همچنین در جلسه 3 آموزشی، از فراگیران در خواست می شود که یک شرح حال اجتماعی از یکی از بیماران اخذ و بعد از آن در جلسه ای با حضور پرسپتور و سایر دانشجویان بر آن بازاندیشی نمایند. جلسه 4 و 5 آموزشی، هر یک از دانشجویان بر اساس مشاهدات سه جلسه ابتدایی، تحت نظارت پرسپتور بر بالین بیمار حاضر شده و به تمرین شرح حال گیری می پردازند و سپس بر اساس چک لیست تدوین شده، بازخوردهای لازم را از استاد دریافت می کنند. در ادامه در جلسات آموزشی 6، 7 و 8 فراگیران به تمرین شرح حال گیری و معاینه فیزیکی بیماران می پردازند. در این جلسات پرسپتور در هر جلسه مبتنی بر شکایت اصلی بیماری از برخی از دانشجویان درخواست می کند تا معاینات فیزیکی مرتبط با مشکل را در حضور ایشان انجام داده و بازخورد دریافت کنند.
 این جلسه با حضور آقای دکتر سیما به عنوان مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی، و خانم­ ها دکتر اصغری به عنوان مسئول تم طولی تعهد حرفه ای و دکتر خواجوی به عنوان مسئول دوره مبانی طب بالینی و دکتر مافی نژاد به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تم های طولی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0