هفتمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

هفتمين جلسه بازنگري برنامه دوره كارآموزي در گروه آموزشي داخلي برگزار شد

2 6 1392

هفتمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز پنجشنبه مورخ 31/5/92 از ساعت 8 الي 12 در تالار شوراي دانشكده پزشكي برگزار شد. در اين جلسه كه هسته مركزي بازنگري، همكاران پروژه هاي بازنگري دوره كارآموزي در سطح گروه داخلي و مسؤولين كارآموزي بخش هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي گروه داخلي از بيمارستان‌هاي مختلف حضور داشتند، مسوولين پروژه گزارش نهايي پروژه بازنگري مربوط در سطح گروه داخلي را ارائه دادند. پس از بحث و بررسي مقرر گرديد كه از اول مهرماه هريك از مسؤولين كارآموزي بر اساس كوريكولوم جديد و محصول پروژه هاي ذكر شده، براي آموزش كارآموزان برنامه ريزي لازم را انجام دهند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0