برگزاری جلسه تم طولی پیشگیری و ارتقاء سلامت، نظام سلامت و نقش پزشک در آن

برگزاری جلسه تم طولی پیشگیری و ارتقاء سلامت، نظام سلامت و نقش پزشک در آن

19 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در طی جلسه روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه ساعت 11 الي 13، هم اندیشی پیرامون برنامه آموزشی و طرح دوره های پیشنهادی دو تم طولی پیشگیری و ارتقاء سلامت، نظام سلامت و نقش پزشک در آن صورت گرفت. در این جلسه در ابتدا در خصوص شیوه ارائه هر یک از تم های طولی مربوطه با در نظر گرفتن سند توانمندی­های دوره پزشکی عمومی مطالبی مطرح شد. در ادامه در خصوص شیوه پیاده سازی دو برنامه پیشنهادی در دوره کارآموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در انتهای جلسه مقرر شد:
  • جزئیات مربوط به طرح دوره های پیشنهادی در قالب طرح درس مجزا توسط مسئول تم طولی تنظیم و به دفتر توسعه آموزش دانشکده جهت بررسی ارائه شود.
  • بحث مواجهه زودرس با در نظر گرفتن شاخص های مربوط به اجرا early community exposure در مقابل early health system exposure مدنظر قرار گیرد. در این خصوص استفاده از بسترهای متعدد موجود در جامعه از جمله بازدید از مراکز بهزیستی، خانه های بهداشت، مراکز مراقبت سالمندی و کلینیک های ترک اعتیاد و ... پیشنهاد می شود. همچنین برنامه دستای مهربان به عنوان یک الگوی موفق در پیاده سازی این برنامه، مبنای برنامه ریزی های بعدی قرار گیرد.  
  • همچنین در این جلسه مقرر شد دو کارگاه پیشنهادی Root Cause Analysis و Failure Mode effect Analysis   با اولویت توانمندسازی اعضای هیات علمی بخش داخلی-جنرال بیمارستان امام خمینی در ماه آتی برگزار گردد. در این خصوص تدوین طرح درس دو کارگاه مربوطه مبنای برنامه ریزی های اجرایی برای آموزش به فراگیران قرار خواهد گرفت. به علاوه در این رابطه مقرر شد بعد از پایلوت اجرا برنامه متعاقب برنامه توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه داخلی- جنرال، اثرات و تجربیات حاصل از اجرای برنامه برای سایر بخش های بالینی ارائه و در صورت کسب اثرات مثبت به عنوان الگوی برای پیاده سازی در سایر بخش مدنظر قرار گیرد.
  • در طی جلسه در خصوص ضرورت توجه مستقیم به بحث آموزش اقتصاد درمان در برنامه های پیشنهادی تاکید شد.
  • همچنین تصمیم گیری شد تا مبنای کلیه برنامه ریزی های آموزشی، سند توانمندی های دوره پزشکی عمومی باشد که از طریق address کردن ما به ازای کلیه پیامدهای پیشنهادی در طرح دوره/ طرح دروس پیشنهادی به آن پرداخته شود.
 این جلسه با حضور آقایان دکتر صداقت مسئول تم طولی نظام سلامت و نقش پزشک در آن، دکتر میرزازاده به عنوان رئیس بخش داخلی-جنرال بیمارستان امام خمینی و دکتر سیما به عنوان مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی، و خانم­ دکتر مافی نژاد به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تم های طولی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی تشکیل شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0