برگزاری جلسه تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن"

برگزاری جلسه تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن"

19 4 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در طی جلسه داخلی روز یکشنبه مورخ 17 تیرماه ساعت 10 الي 12، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن" انجام گرفت. در این جلسه در ابتدا در خصوص برنامه عملیاتی ارائه دو تم طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن" در دوره علوم پایه و مبانی طب بالینی توسط گروه پزشکی اجتماعی مطالبی ارائه شد. در ادامه جلسه در خصوص ارتباط دروس گروه پزشکی اجتماعی با کوریکولوم دو تم طولی مربوطه و برنامه گروه برای ارائه آموزش های مربوطه صحبت شد. در انتهای تصمیمات زیر اتخاذ شد.
ارسال فرمت طرح دوره/درس و نمونه توسط دفتر توسعه آموزش به مسئولین تم طولی مربوطه
ارسال اسلایدهای مربوط به طراحی آموزشی توسط دفتر توسعه آموزش به مسئولین تم طولی مربوطه
ارسال پیش نویس کوریکولوم تم های طولی " پیشگیری و ارتقاء سلامت" و " نظام سلامت و نقش پزشک در آن" با تایید مسئول هر تم طولی و گروه پزشکی اجتماعی جهت بررسی توسط دفتر توسعه آموزش، کمیته هماهنگی تم های طولی، کمیته اجرایی و کمیته برنامه ریزی
ارسال طرح دوره و درس مشخص برنامه هر تم طولی به تفکیک توسط مسئولین تم طولی تا روز چهارشنبه مورخ 27 تیر ماه
این جلسه با حضور دکتر آرش عکاظی معاون آموزش پزشکی عمومی، دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده، دکتر صداقت  مسئول تم طولی نظام سلامت و نقش پزشک در آن، دکتر خیلتاش مسئول تم طولی پیشگیری و ارتقا سلامت و دکتر مافی نژاد رئیس کمیته هماهنگی تم های طولی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0