برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی در تاریخ 21 آذر ماه

12 اسفند 1396

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم

6 مهر 1395

كارگاه توجيهي يادگيري مبتني بر تيم