ششمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 7 الي 9 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

ششمين جلسه رسمي بازنگري دوره كارآموزي در بخش داخلي روز سه شنبه مورخ 18/4/92 از ساعت 7 الي 9 در مركز تحقيقات گوارش بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

22 4 1392

در اين جلسه مسوولين پروژه هاي بازنگري دوره كارآموزي در سطح گروه داخلي، گزارش اوليه‌اي از پيشرفت كار گروه خود را ارائه دادند. در هريك از اين پروژه ها تعداد قابل توجهي از اعضاي هيأت علمي در گروه داخلي و از بيمارستان‌هاي مختلف همكاري داشته اند. با توجه به سير پيشرفت پروژه ها، به نظر مي رسد كه محصول نهايي در پايان ماه مبارك رمضان اتمام يافته و از اول مهرماه در سطح گروه اجرا شود. در اين جلسه مقرر گرديد كه كميته مركزي پس از اعمال نظرات خود بر روي هريك از پروژه ها، بازخورد لازم براي ادامه كار را، به مسوولين پروژه ارائه دهند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0