جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 31/4/92 در دفتر مدير گروه جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 31/4/92 در دفتر مدير گروه جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

31 4 1392

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 31/4/92 با حضور رابطين و مسوولين كارآموزي بخش‌هاي جراحي 3 بيمارستان امام خميني (ره)، دكتر شريعتي ،سينا و كارشناس دفتر توسعه در دفتر مدير گروه جراحي بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. مباحث دروس نظري نهايي شد و مهارت‌هاي باليني مربوط به گروه جراحي بحث شد و مسوول نوشتن ماژول مربوط به هر مهارت تعيين شد. جلسه بعدي با  دوشنبه 7 مرداد با دستورجلسه نهايي كردن ماژول‌هاي مهارت‌هاي باليني و بحث راجع به تظاهرات باليني شايع خواهد بود.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0