برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در طی جلسه داخلی روز یکشنبه مورخ 8 بهمن ماه ساعت 13:30 الي 15:30، هم اندیشی پیرامون نحوه ارائه و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم طولی مهارت های بالینی انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص موضوعاتی از جمله کوریکولوم مهارت های بالینی و برنامه ریزی جهت آموزش آن مطالبی مطرح شد. همچنین در ادامه مقرر شد با توجه به لیست مهارت های بالینی انتخابی، برگزاری مجموعه کارگاه های تکمیلی به صورت جبرانی برای کارآموزان پیشنهاد شود. به علاوه با توجه به ضرورت مجازی سازی آموزش در دانشکده، در راستای تهیه فیلم های آموزشی و استفاده از پتانسیل های آموزش مجازی جهت یادگیری بهتر پروسیجر های منتخب برنامه ریزی های لازم در آینده صورت پذیرد. این جلسه با حضور دکتر باستان حق مسئول تم طولی مهارت های بالینی، دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و  دکتر مافی نژاد مسئول مهارت های طبابت (تم های طولی) برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0