برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 19 دی ماه

برگزاری جلسه تم طولی تعهد حرفه ای در تاریخ 19 دی ماه

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در طی جلسه داخلی روز  سه شنبه مورخ 19 دی ماه ساعت 14:30 الي 16، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم طولی تعهد حرفه ای انجام گرفت.
 
در این جلسه در ابتدا در خصوص اقدامات آموزشی و ارزیابی تم طولی تعهد حرفه ای در دوره پزشکی عمومی مطالبی مطرح شد. در ادامه در خصوص شیوه تعامل با گروه های بالینی و نحوه آموزش این موضوعات با استفاده از فرصت های آموزشی پیش رو بحث شد. در انتهای جلسه مقرر شد آموزش تعهد حرفه ای با تمرکز بر استفاده از فرصت های آموزشی موجود در بخش ها از جمله گزارشات صبحگاهی و ... و همچنین به موازات طراحی و اجرا برنامه های توانمندسازی هر چه بیشتر اعضای هیات علمی بالینی  مدنظر قرار گیرد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0