برگزاري كارگاه يادگيري مبتني بر تيم جهت دانشجويان جديدالورود

برگزاري كارگاه يادگيري مبتني بر تيم جهت دانشجويان جديدالورود

9 10 1392

كارگاه يادگيري مبتني بر تيم به منظور آشنايي دانشجويان جديدالورود با اين روش آموزشي، روز شنبه مورخ 7/7/1392 به مدت دو ساعت در سالن ابن سينا دانشكده پزشكي تهران برگزار گرديد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0