کارگاه "چگونه مهارتهای تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 6 دی ماه برگزار شد

کارگاه "چگونه مهارتهای تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" مورخ 6 دی ماه برگزار شد

8 10 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارگاه های "چگونه مهارت­های تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟" برای اعضای هیات علمی در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کارگاه "چگونه مهارت­های تفکر نقاد را در فراگیران ارتقاء دهیم؟"، در ادامه برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه مجموعه کارگاه های مهارت­های طبابت، در روز پنج شنبه مورخ 6 دی ماه ساعت 8 تا 12 در سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين كارگاه آشنایی اعضای هیات علمی به ویژه مسئولین کارآموزی، کارورزی و دستیاری گروه های بالینی با روش های آموزش و ارتقاء مهارت­های تفکر نقاد در فراگیران بود. شیوه برگزاری کارگاه در قالب کارگروهی و بحث انجام شد.
توضیح اینکه شرکت در این کارگاه دارای امتیاز توانمندسازی بود. مدرسان این کارگاه جناب آقا دکتر سلطانی و خانم دکتر مافی نژاد بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0