برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
بیماریهای کودکان
بیماریهای کودکان

گروه آموزشی کودکان با دارا بودن 114 عضو هیئت علمی استادیار، دانشیار، استاد و 66 نفر کادر درمان (استخدام درمانی یا قرارداد ماده 88) که در سه مرکز اصلی (مرکز طبی کودکان، بیمارستان بهرامی، بیمارستان ولیعصر) و 4 مرکز اقماری آموزشی مشتمل بر نوزادان و NICU (بیمارستانهای شریعتی، محب یاس، بهارلو) و بخش کودکان ضیائیان از جمله بزرگترین گروه های آموزشی دانشگاه است.

گروه آموزشی کودکان در حوزه undergraduate برنامه دانشجویان بالینی در مقطع پزشکی عمومی (3 ماه در دوره کارآموزی و سه ماه طی دوره کارورزی) را عهده دار است که سالانه 3 تا 4 نوبت دانشجو آموزش و ارزیابی می شود.
تعداد کارآموزان در هر سال حدود 240 نفر و تعداد کارورزان در هر سال بطور متوسط 200 نفر می باشد.  
در حوزه post graduate:
دوره سه ساله تخصصی رشته کودکان که سالانه 43-40 دستیار می پذیرد.
11 رشته مصوب فوق تخصصی کودکان که رشته نوزادان دو مجوز تربیت مجزا در سطح دانشگاه دارد.
اعصاب
غدد
قلب
گوارش
کلیه
عفونی
ایمونولوژی
نوزادان
روماتولوژی
ریه
خون
که سالانه 30-27 نفر دستیار فوق تخصصی در رشته های فوق پذیرش داده می شود.
2 رشته فلوشیپ (مراقبت ویژه بعد از تخصص کودکان)، سالانه 3-2 نفر  و فلوشیپ نوروفیزیولوژی (بعد از دوره فوق تخصصی اعصاب)، سالانه یک نفر تربیت دانشجو می کند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت سالهای1400-1396 برنامه استراتژیک 4 ساله خود را در حوزه های آموزش- پژوهش – درمانی و فرهنگی تعریف نموده است. که با توجه به این برنامه لازم است گروه کودکان در هریک از حوزه های عملکردی به شناسایی فرصت ها، رفع و اصلاح نقاط ضعف ها و توسعه زیر ساخت ها، برنامه های آموزشی و پژوهشی تا حد تربیت عالی ترین سطح تخصصی در مراکز آموزشی و برنامه های آموزشی خود اقدام نماید.

تنظیمات قالب