برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

مدیر دفترتوسعه آموزش دانشکده پزشکی

دکتر سمیرا رجایی

دانشیار گروه ایمونولوژی، (MD, PhD)

ایمیل: s-rajaei@tums.ac.ir

 

 

 معاون دفترتوسعه آموزش دانشکده پزشکی

دکتر نرگس صالح

پزشک عمومی، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشجوی دکترای آموزش پزشکی(MD, MSc. PhD Candidate)

ایمیل: narsis1358.ns@gmail.com

 

 

 

کارشناسان:

 نیلوفر رادفر

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

​شماره تماس: 02188973670 داخلی 107

edo_ms@tums.ac.ir

 

شیما سبزی علی آبادی

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

​شماره تماس: 02188973670 داخلی 109

edo_ms@tums.ac.ir

 

سپیده متین نژاد

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

شماره تماس: 02188973670 داخلی 108

edo_ms@tums.ac.ir

بازگشت به دفتر توسعه
تنظیمات قالب